Web Família

Web Família és l’aplicació posada a disposició per la Conselleria d’Educació perquè les famílies o tutors de l’alumnat menor d’edat o el propi alumnat major d’edat puga consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos i activitats complementàries a través d’Internet. També oferix el servici de notificació de qualificacions o avisos a través de correu electrònic. A més, des de Web Família les famílies o els tutors legals també poden comunicar-se amb el professorat que impartix les classes als seus fills, filles o tutelats.

Per a poder accedir a Web Família s’ha d’entregar en la secretària del centre la sol·licitud que es troba dins de l’apartat “Documentació“. Una vegada entregada la sol·licitud, es rebrà un correu electrònic de la Conselleria d’Educació amb les instruccions i contrasenya d’accés. Esta sol·licitud només haurà de renovar-se si l’alumne o alumna canvia de centre educatiu o d’ensenyaments. Es pot trobar més informació sobre aquest tema en la pàgina web ITACA Famílies de la Conselleria d’Educació. L’accés a Web Família es pot realitzar des del següent enllaç:

El següent vídeo mostra una explicació per a accedir a Web Família: