Tecnologia

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

blog Tecnologia

1r ESO

Tècniques d’Estudi: 

 1. Introducció
 2. Hàbits d’Estudi
 3. Mapes Mentals
 4. El Subratllat
 5. El Resum

3r. ESO

 1. Sistema Dièdric
 2. Escales (1) || Escales (2)
 3. Exercicis de Vistes || Exercicis de Vistes (2) || Exercicis de Vistes (3) ||Exercicis de Vistes (4) ||
  Programa Vistes
 4. Acotació (1) || Acotació (2) || Acotació (3) || Acotació (4)

4t. ESO

 1. Instruccions ús i pagament llibre multimèdia
 2. Apuntes Electricitat
 3. Instal·lacions en Habitatges
 4. Exercicis Electricitat IES Hernández Pérez
 5. Web del professor Antonio Bueno
 6. Conceptes Bàsics Electricitat Examen
 7. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
 8. Instruccions Tècniques Complementàries REBT
 9. Projecte Reòstat
 10. Vídeo Quadre General Protecció (UPV)
 11. Vídeos Curs Electrònica Bàsica
 12. Curset Electrònica Pràctica (José Aladro)
 13. Electrònica Analògica: Va unir PN Com funciona un diode? || Placa Protoboard
 14. Reparació i manteniment de mòbils: Funcionament de la xarxa || Components de mòbils i tauletes || Conceptes bàsics d’electrònica || Electrònica analògica || Electrònica Digital || Ús del multímetre || Carregador, circuits de càrrega i bateria || Mòdul de processament i memòria
 15. Electrònica Digital (Unicoos)

BATXILLERAT

1r Batxillerat

Tecnologia Industrial I

 

Curs 2015-2016

1. Currículum LOMQE || Competències Bàsiques

2.- Materials per Blocs de Continguts del Currículum

2.1.- Bloc 1: Productes tecnològics.

2.2.- Bloc 2: Introducció a la ciència dels materials

2.3.- Bloc 3: Màquines i sistemes

2.4.- Bloc 4: Procediments de fabricació

2.5.- Bloc 5: Recursos energètics

2.6.- Bloc 6: Bloc 6: Elements transversals a l’assignatura

Criteris Treball Documentació

3.- Projecte

3.1.- Placa Arduino: Documental || Curs d’Arduino || Manual de Programació || Manual Arduino (molt recomanable)

3.2.- Poal de Leds: Com fer un poal de leds 4x4x4 amb Arduino

3.3.- Ambilight amb Arduino


 

Cursos anteriors al 2015-16

2. Apunts i webs Tecnologia:

4. Articles:  Mites_i_realitats_tecnologicas (Daniel Tanuro) || Explicació mites i realitats tecnològiques || Amenaça_de desastres en l’Antardida (Daniel Tanuro)

5. Projecte Escalfador Solar: 1. Teoria per al disseny d’escalfadors solars d’aigua || 2. Disseny i construcció escalfador solar d’aigua || 3. Manual de Construccion de Col·lectors Solars Termicos || 4. Construcció experimental de tres escalfadors d’aigua solars ||  5. Manual per a construcció escalfador solar amb materials reciclats || 6. Construcció escalfador solar de circulació natural || 7. Presentació Projecte Professor || 8. Composició Grups Treball || 9. Esquema muntatge dipòsit gravetat || 10. Manual construcció escalfador solar baix cost || 11. Autoconstrucció escalfadors solars ||

6.- Projecte Robot Seguidor de Línia: 1. Esquema circuit no programable || 2. Fotos seguidor de línia || 3. Sensor infrarojos CNY70

7.- Projecte Kart: Kartbuilding || Kartbuilding Blog

8.- Projecte Robot Laberint: 1. Manual Arduino || 2. Cucabot || 3. SuperRobotica || 4. Iniciació a la Robòtica || 5. BricoGeek || 6. Memòria Universitat Tecnològica La Plata (l’Argentina) || 7. Robot Detector d’Obstacles (Electro-Geeks) || 8. PCF Robot de Laberint (Projecte Final de Carrera) || 9. Curs d’Arduino || 10. Tutorial Robot Seguidor de Llum amb Arduino

 

 

2n. Batxillerat

Tecnologia Industrial II

Curs 2015-16

1.- Currículum LOE || Calendari Curs 2015-16

2.- Materials per Blocs de Continguts del Currículum

 • Bloc 1: Materials:
  Estructura interna i propietats dels materials: Enginyeria del Materials (UPV) ||
  Tècniques de modificació dels propietats.
  Oxidació i corrosió.
  Tractaments superficials.
  Distints procediments d’assaig i mesura de materials.
  Procediments de reciclatge de materials, importància econòmica.
  Normes de precaució i seguretat en el maneig de materials.
 • Bloc 2: Principis de màquines
  Conceptes Generals: Principis de Màquines. Conceptes bàsics (Plataforma Educativa Aragonesa) || Exercicis Resolts || Problemes Cicles Tèrmics || Conceptes termodinàmics, calor i fred 
  Motors tèrmics. Motors rotatius i alternatius. Aplicacions: Motors Tèrmics  (Plataforma Educativa Aragonesa)
  Motors elèctrics; tipus i aplicacions.
  Circuit frigorífic. Bomba de calor. Elements i aplicacions.
  Energia útil. Potència d’una màquina. Parell motor en l’eix. Pèrdues d’energia en els màquines. Rendiment.
  Bloc 3: Sistemes automàtics
  Elements que componen un sistema de control: transductors i captador de posició, proximitat, moviment, velocitat, pressió i temperatura. Actuadors.
  Estructura d’un sistema automàtic. Entrada, procés, eixida. Sistemes de llaç obert. Sistemes realimentats de control. Comparadors.
  Muntatge i experimentació en simuladors de senzills circuits de control.
 • Bloc 4: Circuits pneumàtics i oleohidràulics
  Tècniques de producció de fluids. Circuits pneumàtics. Bombes i compressors d’aïre. Circuits hidràulics. Fluids per a circuits hidràulics.
  Conducció de fluids. Total. Pressió interior. Pèrdues. Tècniques de depuració i filtrat.
  Elements d’accionament. Elements de regulació i control. Simbologia i funcionament.
  Circuits característics d’aplicació. Interpretació d’esquemes. Muntatge i instal·lació de circuits.
 • Bloc 5: Control i programació de sistemes automàtics
  Control analògic de sistemes. Exemples pràctics.
  Circuits lògics de combinacions. Portes i funcions lògiques. Procediments de simplificació de circuits lògics. Aplicació al control del funcionament d’un dispositiu.
  Circuits lògics seqüencials. Rellotge. Memòria. Registres. Diagrama de fases. Control programat. Programació rígida i flexible. El microprocessador. El microcontrolador. L’autòmat programable. Aplicació al control programat d’un mecanisme.

 

Cursos anteriors al 2015-16

 2. Apunts Generals de tota la Matèria

2.1. Apunts 2n Batxillerat (1) || IES Foramontanos (Cabezón de la Sal – Cantàbria)

2.2. Apunts 2n Batxillerat (2) || Professor José Ramón López || Web LQTECNO (amb exàmens de selectivitat resolts o quasi…)

2.3.  Educació i enginyeria (Blog de Luis Miguel García)

2.4. Plataforma Educativa Aragonesa (Tems Tecnologia Industrial 2n Batxillerat)

2.5. Plataforma Educativa Aragonesa (Tems Electrotècnia 2n Batxillerat)

3. Apunts Específics per temàtiques

3.1. Ciència i Tecnologia dels Materials (Universitat de Cantàbria)

3.2. Passeig virtual per els estructures cristall·lines dels materials (Universitat de Sevilla)

3.3. Exemple càlcul densitats planar i lineal

3.4. Exemple càlcul factor empaquetament

3.5. Assaig de Fatiga (Vídeo UPV) || Disseny de peixos d’acer a fatiga (Uni Oviedo)

3.6. Materials per a Enginyeria (Books Google – Contingut parcial del llibre)

3.7. Àlgebra de Boole: Àlgebra de Boole (Universitat Huelva) || Pàgina “Fonaments Computadors” (UHU) || Àlgebra de Boole (Universitat Autònoma de Madrid) || Informàtica General (UAM) || Àlgebra de Boole (Universitat de Buenos Aires) || Departament Computació (UBA) || Exercicis Electrònica Digital

3.8. Circuits Combinacionals (Antonio Martí i Luis Saiz- UPV): Codificadors || Decodificadors || Multiplexors || Composició de Multiplexors || Demultiplexors||

3.9. Circuits Seqüencials:  Circuits Seqüencials (Antonio Borrego)

3.10. Principis de Màquines: Vídeo “Els lleis de la termodinàmica” (I) (II)  i (III) ||Principis Màquines. Conceptes Bàsics || Conceptes Termodinàmics, calor i fred || Termodinàmica. Primer Principi (EUIT Forestal – UPM) || Termodinàmica. Segon Principi. (EUITF – UPM) || Màquines tèrmiques i Termodinàmica (IES Martínez muntanyés Sevilla) || Termodinàmica i els seues lleis (Jorge Ayala)

3.10.1. Motors tèrmics:  Classificació i parts fonamentals (PPS IES Iturralde Madrid) ||  Motors tèrmics de 4 temps i de 2 temps || Animacions: 4 temps – Cicle Otto || 4 temps – Cicle Dièsel || 2 temps || Turboreactor ||

Taula Valors de la Constant R dels Gasos Ideals || Treball, energia interna i calor als transformacions termodinàmiques || Cicle d’Otto (Vídeo) || Exercicis Cicle Otto || Apunts Motors Tèrmics


3.11.Motor Elèctrics: Vídeo 1 || Vídeo 2 || Vídeo 3 || Vídeo 4 ||  Vídeo 5 || Exercicis Motors Elèctrics (I) || Exercicis Motors Elèctrics (II) || Motors elèctrics de corrent continu || Motors de Corrent Altern || Formulari Exercicis Motors Elèctrics || Connexió Estrella-Triangle || Construcció Motor Elèctric || Tipologia Motors Corrent Continu || Característiques Usos Motors Electrics ||Manual de tipus de motors elèctrics, reconeixement i les seues aplicacions en la indústria || Control de Motors Elèctrics (molt complet) || Motors elèctrics (McGraw-Hill) || Màquines Elèctriques II (IES Cap de Llevant de Maó)

3.12. Sistemes Automàtics: Teoria General || Components (I) || Components (II) || Vídeo Planta Biodièsel || Vídeo Sistema Estabilitat Vehicle || Vídeo Regulador de Watt || Sensors i Transductors (I) || Sensors i Transductors (II) ||Sensors i Transductors (III) ||  Sensors i Transductors (IV) || Sensors i Transductors (V)

3.13. Pneumàtica: Vídeos Festo

4. Exàmens Selectivitat: 2006-2014 (Administració Autonòmica Valenciana)

Accés Cicles Formatius Grau Superior

1.- Orientacions Conselleria sobre els Proves Accés Tecnologia CF Grau Superior (Vàlides en 2012 encara que datades a 2010)2.- Exàmens Proves Accés Tecnologia CF Grau Superior: 2011 || 2010

Integra

Construcció Calaix Flamenc

Integra 2010 IES Henry Matisse || Com fer un calaix peruà? || Muntatge entenimentada del calaix || Com treballa l’artesà granadí Soler || Adrián Martínez artesà murcià de calaixos ||

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CURS 2023-2024

ASSIGNATURA : TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
1rSABERProves escrites i treballs40%
SABER FER  -Treball en classe -Treball en el taller (Projecte i memòria)40%
SABER ESTAR  -Actitud: Puntualitat assistència i respecte – Quadern de  treball10%       10%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONSLA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS
ASSIGNATURA : TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
3rSABERProves escrites i treballs40%
SABER FER  -Treball en classe -Treball en el taller (Projecte i memòria)40%
SABER ESTAR  -Actitud: Puntualitat assistència i respecte – Quadern de  treball10%       10%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONSLA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS  
RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT DE 2n ESOLa recuperació de l’assignatura TECNOLOGIA de 2n ESO pot ser mitjançant la realització d’un dossier d’activitats que li entregarà el seu professor o professora, la superació de les dues primeres avaluacions de 3r ESO o la realització d’una prova extraordinària al mes d’abril.
ASSIGNATURA : ÀMBIT PRÀCTIC
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
3r PDCSABERProves escrites i treballs40%
SABER FER  -Treball en classe -Treball en el taller (Projecte i memòria)40%
SABER ESTAR  -Actitud: Puntualitat assistència i respecte – Quadern de  treball10%   10%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONSLA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS  
RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT DE 2n ESOLa recuperació de l’assignatura TECNOLOGIA de 2n ESO pot ser mitjançant la realització d’un dossier d’activitats que li entregarà el seu professor o professora, la superació de les dues primeres avaluacions de 3r ESO o la realització d’una prova extraordinària al mes d’abril.
ASSIGNATURA : TECNOLOGIA
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
4tSABERProves escrites i treballs40%
SABER FER  -Treball en classe -Treball en el taller (Projecte i memòria)40%
SABER ESTAR  -Actitud: Puntualitat assistència i respecte – Quadern de  treball10%   10%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONSLA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS  
RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT DE 3r ESOLa recuperació de l’assignatura TECNOLOGIA de 3r ESO pot ser mitjançant la realització d’un dossier d’activitats que li entregarà el seu professor o professora, la superació de les dues primeres avaluacions de 4t ESO o la realització d’una prova extraordinària al mes d’abril.
ASSIGNATURA : ÀMBIT PRÀCTIC
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
4t PDCSABERProves escrites i treballs40%
SABER FER  -Treball en classe -Treball en el taller (Projecte i memòria)40%
SABER ESTAR  -Actitud: Puntualitat assistència i respècte – Quadern de  treball10%       10%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONSLA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS  
RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA PENDENT DE 3r ESOLa recuperació de l’assignatura TECNOLOGIA de 3r ESO pot ser mitjançant la realització d’un dossier d’activitats que li entregarà el seu professor o professora, la superació de les dues primeres avaluacions de 4t ESO o la realització d’una prova extraordinària al mes d’abril.
ASSIGNATURA : TECNOLOGIA I ENGINYERIA I
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
1r BATXSABERProves escrites i treballs70%
SABER FER  -Treball en classe  30%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONS-LA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS – La recuperació de 1r de batxillerat es farà amb una prova extraordinària
ASSIGNATURA : TECNOLOGIA I ENGINYERIA II
CURSINSTRUMENTS D’AVALUACIÓQUALIFICACIÓ
2n BATXSABERProves escrites i treballs70%
SABER FER  -Treball en classe  30%
RECUPERACIÓ D’UNA AVALUACIÓPROVA AVALUATIVA100%
OBSERVACIONS-LA NOTA FINAL SERÀ LA MITJANA ARITMÈTICA DE LES NOTES DE LES 3 AVALUACIONS – La recuperació de 2n de batxillerat es farà amb una prova extraordinària