Economia

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ CURS 2023-2024

4t ESO

SABER: Proves escrites.

Es realitzaran dues proves escrites per trimestre que tindran un pes del 70% de la nota global. Estes proves es valoraran de 0 a 10 punts exigint-se una nota mínima de 4 en cada prova. En cas de trobar-se una prova que l’alumne està copiant la seua nota passarà automàticament a ser un zero.

SABER FER:

Valoració dels treballs individuals i de grup que es proposaran en cada situació d’aprenentatge, i que ens serviran per a poder avaluar el grau de comprensió de l’alumnat del seu contingut. Amb estes activitats es tindrà en compte l’originalitat en l’autoria de les activitats, amb una redacció adequada sense faltes d’ortografia i la presentació en el termini marcat. Cada activitat es valorarà de 0 a 10 punts, fent-se una mitjana aritmètica de totes elles per a obtindre la nota final. Este criteri de qualificació tindrà un pes del 20% en la nota de l’alumnat.

SABER SER:

Valoració de l’assistència, el comportament, la participació en classe, l’execució de les tasques i l’actitud mostrada davant del professor i davant de la resta dels companys. Este criteri es dividirà en quatre parts (faltes d’assistència, comportament, participació en classe i realització de les tasques) valent cadascuna d’elles un 25%. Tindrà un pes del 10% en la nota final de l’alumnat.

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes aconseguides en cada avaluació, tenint en compte que es farà mitjana a l’alumnat que tinga una nota inferior a quatre en alguna de les avaluacions, i que, per a aprovar l’assignatura, l’alumnat ha d’aconseguir una nota mitjana o superior a cinc.