Proves d’accés a cicles

Les proves d’accés a cicles formatius estan pensades per a les persones que no posseïsquen la titulació requerida per a accedir a un grau mitjà o superior i que, per tant, per a poder cursar aquests estudis han de superar una sèrie d’exàmens que demostren que posseïxen els coneixements bàsics que els permeten incorporar-se amb unes mínimes garanties a ells.

Tota la informació que es presenta a continuació es pot consultar i ampliar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació dedicada expressament a les proves d’accés a cicles. En esta pàgina, es poden trobar enllaços a la documentació que ha de presentar-se, a proves d’anys anteriors o a la legislació que regula tot el procediment.

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS I CURSOS PREPARATORIS

En l’IES 25 d’Abril es poden realitzar les proves d’accés a cicles de grau mitjà i a cicles de grau superior. En el cas de la prova d’accés a grau superior, és possible presentar-se a la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials i a la modalitat de Tecnologia.

Si una persona no té la titulació requerida per a accedir a un cicle formatiu i desitja presentar-se a les proves d’accés, ha de complir els següents requisits:

 • Prova d’accés a grau mitjà: tindre 17 anys complits o complir-los l’any de realització de la prova.
 • Prova d’accés a grau superior: tindre 19 anys complits o complir-los l’any de realització de la prova, o bé, tindre 18 anys en el cas de disposar d’un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional.

Qualsevol persona que vulga presentar-se a les proves d’accés a cicles en l’IES 25 d’Abril haurà de presentar la següent documentació en la secretaria del centre:

 • Model de sol·licitud (Enllaç al formulari del grau mitjà/Enllaç al formulari del grau superior).
 • Document identificatiu.
  • Menors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, certificat d’empadronament en un municipi, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
  • Majors de 18 anys: DNI, targeta d’identitat d’estranger expedida per la comissaria de policia o oficina d’estrangers, visat d’estudis o targeta d’estudiant estranger.
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent (Enllaç al model 046).
 • Si és el cas, documentació acreditativa de les exempcions que procedisquen.

Tota esta documentació degudament firmada es pot presentar en persona, o bé, per correu electrònic indicant en l’assumpte del correu les sigles PAC seguides del cognom i nom de la persona sol·licitant. El correu electrònic on es pot presentar la documentació és el 46016713.secretaria@edu.gva.es.

Qualsevol informació sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació i possibilitats d’exempció es pot consultar en el correu 46016713.secretaria@edu.gva.es o en el telèfon 96 120 62 15.

Prova d’accés a grau mitjà.

Esta prova és comuna a tots els participants i s’estructura en tres parts:

 1. Part lingüística, amb dos apartats:
  1. Llengua i literatura. A triar entre castellà o valencià.
  2. Llengua estrangera (anglés).
 2. Part social: ciències socials, geografia i història.
 3. Part científicomatematicotècnica, amb tres apartats:
  1. Matemàtiques.
  2. Ciències naturals.
  3. Tractament de la informació i competència digital.

Existix la possibilitat de sol·licitar l’exempció total a la prova d’accés o l’exempció parcial a determinades parts o subapartats de la prova d’accés. Per a obtindre més informació sobre aquest tema, es pot consultar a la secretaria del centre o en la pàgina web de Conselleria on s’informa de les proves d’accés a cicles formatius.

Prova d’accés a grau superior.

Esta prova és diferent segons la modalitat triada: Humanitats i Ciències Socials, Tecnologia i Ciències. En l’IES 25 d’Abril només es poden triar les dues primeres.

La prova s’estructura en dues parts:

 1. Part comuna a totes les modalitats. Es compon de quatre apartats:
  1. Llengua i literatura. A triar entre castellà o valencià.
  2. Llengua estrangera (anglés).
  3. Matemàtiques.
  4. Tractament de la informació i competència digital.
 2. Part específica. Es compon de dos apartats a triar segons la modalitat.
  1. Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. S’han de triar dos apartats entre: Història del Món Contemporani, Economia de l’Empresa o Geografia.
  2. Modalitat de Tecnologia. S’han de triar dos apartats entre: Dibuix Tècnic II, Tecnologia Industrial II o Física i Química.

Existix la possibilitat de sol·licitar l’exempció total a la prova d’accés o l’exempció parcial a determinades parts o subapartats de la prova d’accés. Per a obtindre més informació sobre aquest tema, es pot consultar a la secretaria del centre o en la pàgina web de Conselleria on s’informa de les proves d’accés a cicles formatius.

Reclamació de qualificacions.

Una vegada publicades les qualificacions obtingudes en les proves d’accés a cicles formatius, és possible revisar els exàmens o presentar una reclamació. Així, tot aspirant té dret a revisar l’examen realitzat, conéixer la puntuació atorgada i els criteris d’avaluació utilitzats.

Si el que es desitja és presentar una reclamació a les qualificacions obtingudes, el procediment és el següent:

 1. S’haurà de presentar una reclamació per escrit en la secretaria del centre per registre d’entrada. Aquesta reclamació haurà d’estar dirigida a la presidència de la comissió avaluadora.
 2. En el termini de dos dies la comissió avaluadora ratificarà o modificarà la qualificació i es comunicarà a la persona interessada.
 3. Si la persona interessada no està conforme amb l’anterior resolució, pot sol·licitar que s’eleve la seua reclamació a la Direcció Territorial d’Educació corresponent, qui resoldrà i posarà fi a la via administrativa.

Últimes notícies sobre les proves d’accés