Què és Web Família 2.0

La Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, està modernitzant la gestió acadèmica i administrativa dels centres docents per mitjà del projecte ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnat).

Web Família 2.0 ofereix la possibilitat de consultar notes, faltes, retards, comportaments, avisos de tutors i tutores i activitats complementàries a través d'Internet. També s'ofereix el servei de notificació de qualificacions o avisos a través de correu electrònic. Des de Web Família 2.0 les famílies o els tutors i tutores legals també podran comunicar-se amb el professorat que imparteix les classes als seus fills, filles o tutelats.

Hi ha famílies que, per qüestions de treball, poden tindre dificultats per a establir una relació estreta amb el professorat dels seus fills o filles. Aquesta web suposa una alternativa molt atractiva per a aquestes famílies amb la qual conciliar el treball i la vida familiar.

Per a tindre accés a aquesta informació, cal ser alumne o alumna major d'edat o, en el cas de l'alumnat menor d'edat, ser mare, pare, tutor/a legal de l'alumne/a i donar-se d'alta en aquest servei. Per a més informació, pot accedir a la secció d'Accés Web Família 2.0.