Matrícula de l’alumnat nou en el centre

L’alumnat de nou ingrés al centre i l’alumnat que s’incorpore per primera vegada a Batxillerat, Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius haurà de presentar en secretaria els següents documents, depenent del curs que vagen a realitzar:

1r ESO

 1. Imprés de dades personals. IMPORTANT: Aquest document s’ha de signar pels dos progenitors en cas de separació sense limitació de la pàtria potestat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement del registre civil. (1)
 3. Fotocòpia de la targeta SIP. (1)
 4. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 5. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares o tutors sense retallar.
 6. En cas de pares separats amb limitació de la pàtria potestat per a un dels progenitors, s’ha de presentar una còpia de la sentència, conveni o pronunciament judicial.
 7. Certificat de promoció. En cas d’alumnat repetidor cal portar la baixa del centre d’origen. (1)
 8. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 9. Sol·licitud d’accés a la Web Família.
 10. Document de normes bàsiques de funcionament del centre.
 11. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat.
 12. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 13. Informe sanitari si l’alumnat pot requerir una intervenció urgent en horari escolar o té una malaltia que requerisca una adaptació curricular. (2)
 14. Justificant de pagament de l’AMPA. (3)

2n ESO

 1. Imprés de dades personals. IMPORTANT: Aquest document s’ha de signar pels dos progenitors en cas de separació sense limitació de la pàtria potestat.
 2. otocòpia del llibre de família o del certificat de naixement del registre civil. (1)
 3. Fotocòpia de la targeta SIP. (1)
 4. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 5. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares o tutors sense retallar.
 6. En cas de pares separats amb limitació de la pàtria potestat per a un dels progenitors, s’ha de presentar una còpia de la sentència, conveni o pronunciament judicial.
 7. Baixa del centre de procedència i certificat acadèmic de promoció de curs.
 8. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 9. Sol·licitud d’accés a la Web Família.
 10. Document de normes bàsiques de funcionament del centre.
 11. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat.
 12. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 13. Informe sanitari si l’alumnat pot requerir una intervenció urgent en horari escolar o té una malaltia que requerisca una adaptació curricular. (2)
 14. Justificant de pagament de l’AMPA. (3)

3r i 4t ESO

 1. Imprés de dades personals. IMPORTANT: Aquest document s’ha de signar pels dos progenitors en cas de separació sense limitació de la pàtria potestat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement del registre civil. (1)
 3. Fotocòpia de la targeta SIP. (1)
 4. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 5. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares o tutors sense retallar.
 6. En cas de pares separats amb limitació de la pàtria potestat per a un dels progenitors, s’ha de presentar una còpia de la sentència, conveni o pronunciament judicial.
 7. Baixa del centre de procedència i certificat acadèmic de promoció de curs.
 8. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 9. Sol·licitud d’accés a la Web Família.
 10. Document de normes bàsiques de funcionament del centre.
 11. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 12. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 13. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat.
 14. Informe sanitari si l’alumnat pot requerir una intervenció urgent en horari escolar o té una malaltia que requerisca una adaptació curricular. (2)
 15. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 16. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)

Formació Professional Bàsica (FPB)

 1. Imprés de dades personals. IMPORTANT: Aquest document s’ha de signar pels dos progenitors en cas de separació sense limitació de la pàtria potestat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement del registre civil. (1)
 3. Fotocòpia de la targeta SIP. (1)
 4. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 5. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares o tutors sense retallar. (4)
 6. En cas de pares separats amb limitació de la pàtria potestat per a un dels progenitors, s’ha de presentar una còpia de la sentència, conveni o pronunciament judicial. (4)
 7. Consell orientador del centre de procedència.
 8. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 9. Sol·licitud d’accés a la Web Família.
 10. Document de normes bàsiques de funcionament del centre.
 11. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 12. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 13. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat. (4)
 14. Informe sanitari si l’alumnat pot requerir una intervenció urgent en horari escolar o té una malaltia que requerisca una adaptació curricular. (2)
 15. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 16. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)
 17. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Targeta Identitat”.

Batxillerat

 1. Imprés de dades personals. IMPORTANT: Aquest document s’ha de signar pels dos progenitors en cas de separació sense limitació de la pàtria potestat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement del registre civil. (1)
 3. Fotocòpia de la targeta SIP. (1)
 4. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 5. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares o tutors sense retallar. (4)
 6. En cas de pares separats amb limitació de la pàtria potestat per a un dels progenitors, s’ha de presentar una còpia de la sentència, conveni o pronunciament judicial. (4)
 7. Certificació acadèmica de l’ESO (alumnat de 1r de Batxillerat). (1)
 8. Certificació acadèmica de 1r de Batxillerat (alumnat de 2n de Batxillerat).
 9. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 10. Sol·licitud d’accés a la Web Família.
 11. Document de normes bàsiques de funcionament del centre.
 12. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 13. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 14. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat. (4)
 15. Informe sanitari si l’alumnat pot requerir una intervenció urgent en horari escolar o té una malaltia que requerisca una adaptació curricular. (2)
 16. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 17. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)
 18. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Historial Acadèmic Batxillerat”.
 19. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Targeta Identitat”.

Cicles Formatius

 1. Imprés de dades personals. IMPORTANT: Aquest document s’ha de signar pels dos progenitors en cas de separació sense limitació de la pàtria potestat.
 2. Fotocòpia del llibre de família o del certificat de naixement del registre civil. (1)
 3. Fotocòpia de la targeta SIP. (1)
 4. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumnat sense retallar.
 5. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport dels pares o tutors sense retallar. (4)
 6. En cas de pares separats amb limitació de la pàtria potestat per a un dels progenitors, s’ha de presentar una còpia de la sentència, conveni o pronunciament judicial. (4)
 7. Certificació acadèmica de l’ESO o prova d’accés (alumnat de 1r de Cicle Formatiu de Grau Mitjà). (1)
 8. Certificació acadèmica de Batxillerat, títol de Grau Mitjà o prova d’accés (alumnat de 1r de Cicle Formatiu de Grau Superior). (1)
 9. Certificació acadèmica de 1r de Grau Mitjà o Superior (alumnat de 2n de Grau Mitjà o Superior).
 10. Document d’elecció d’estudis i assignatures.
 11. Sol·licitud d’accés a la Web Família.
 12. Document de normes bàsiques de funcionament del centre.
 13. Autorització de recollida en horari lectiu d’alumnat menor d’edat. (4)
 14. Autorització de recollida i tractament de dades personals.
 15. Autorització d’eixida en l’última hora lectiva en cas d’absència del professorat. (4)
 16. Informe sanitari si l’alumnat pot requerir una intervenció urgent en horari escolar o té una malaltia que requerisca una adaptació curricular. (2)
 17. Justificant de pagament de l’AMPA. La quota de l’AMPA inclou el pagament de l’assegurança escolar. (3)
 18. Justificant de pagament de l’assegurança escolar per a no associats a l’AMPA. (5)
 19. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Informe Avaluació Individualitzat”.
 20. Justificant de pagament del model 046: taxa per servicis administratius (instituts) amb l’imprés “Expedició Targeta Identitat”.

Notes dels documents de matrícula:

(1) Alumnat procedent de centres privats o d’altres sistemes educatius.

(2) En cas que es done algun d’eixos supòsits.

(3) Associar-se a l’AMPA és voluntari i es paga una quota per família. La quota és de 20€ més 3€ per cada membre extra de la unitat familiar matriculat en el centre. Aquesta quota inclou una agenda per cada membre de la unitat familiar matriculat i l’assegurança escolar. S’ha de realitzar l’ingrés en la Caixa Popular, compte ES59 3159 0011 1816 6371 5322. Posar en el concepte el nom i cognoms de l’alumne o alumna.

(4) S’ha de presentar en cas que l’alumnat siga menor d’edat.

(5) L’ha de pagar des de 3r d’ESO fins als 28 anys d’edat tot l’alumnat amb residència legal en Espanya. L’import de l’assegurança escolar és de 1,12€. S’ha de realitzar l’ingrés en el compte que té l’AMPA en Caixa Popular, compte ES59 3159 0011 1816 6371 5322. Posar en el concepte el nom i cognoms de l’alumne o alumna.

Enllaç als documents