Servicis i taxes

En la secretaria del centre es poden tramitar una sèrie de servicis lligats al pagament d’una taxa administrativa. En general, el procediment consistix a emplenar l’imprés corresponent, pagar l’import de la taxa que corresponga en una entitat bancària i, posteriorment, presentar els documents en secretaria. En l’apartat “Documentació” es poden trobar instruccions per a realitzar el procediment.

Els servicis que es poden tramitar són els següents:

 • Expedició i impressió del títol de batxillerat o el seu duplicat. Informació/Taxa.
 • Expedició i impressió del títol de tècnic o el seu duplicat. Informació/Taxa.
 • Expedició i impressió del títol de tècnic superior o el seu duplicat. Informació/Taxa.
 • Expedició del duplicat del títol de graduat en educació secundària. Informació/Taxa.
 • Expedició del duplicat del títol de graduat en educació secundària obligatòria (LOE). Informació/Taxa.
 • Expedició del duplicat del títol de formació professional bàsica. Informació/Taxa.
 • Expedició de certificats acadèmics i certificats a este efecte de trasllats dels ensenyaments de batxillerat i formació professional. Taxa.
 • Expedició de certificat o duplicat de superació del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) a través de la prova de certificació o prova homologada en centres d’educació secundària i formació professional. Informació/Taxa.
 • Expedició o renovació de targetes d’identitat de l’alumnat (excepte per a cursar ensenyaments obligatoris). Taxa.
 • Expedició de l’historial acadèmic de l’alumnat corresponent a ensenyaments LOE de batxillerat. Taxa.
 • Expedició de l’informe d’avaluació individualitzat corresponent a ensenyaments LOE de formació professional. Taxa.