Educació Secundària Obligatòria

L’educació secundària obligatòria (ESO) és una etapa educativa bàsica que s’organitza en quatre cursos i que ha de cursar-se, amb caràcter general, entre els dotze i els setze anys d’edat.

En l’IES 25 d’Abril intentem adequar l’oferta formativa a la diversitat del nostre alumnat. És per això que disposem de la major varietat possible en la nostra oferta acadèmica. Així, en l’ESO tenim el Programa d’Aula Compartida (PAC) per a segon d’ESO i el Programa de Diversificació Curricular (PDC) en tercer i quart d’ESO. Estos programes ajuden el nostre alumnat a anar aprenent i progressant segons les seues necessitats i a evitar, en la mesura que siga possible, un abandó primerenc del sistema educatiu.

Una vegada l’alumnat complete els seus estudis d’ESO pot continuar estudiant Batxillerat o algun dels cicles formatius de grau mig disponibles. A més, si així ho desitja pot incorporar-se al mercat laboral si ja ha complit els 16 anys d’edat.

PRIMER D’ESO

El curs de primer d’ESO té 30 hores lectives a la setmana amb les següents assignatures:

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques.
 • Biologia i Geologia.
 • Música.
 • Tecnologia i Digitalització.
 • Religió o Atenció Educativa.
 • Optativa, a triar una de la llista de matèries optatives.
 • Tutoria.

Les matèries optatives disponibles per a primer d’ESO són:

 • Finances i Consum Responsables.
 • Laboratori d’Arts Escèniques.
 • Laboratori de Creació Audiovisual.
 • Projectes Interdisciplinaris.
 • Segona Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés segons haja sigut l’elecció com a Primera Llengua Estrangera.
 • Tallers d’Aprofundiment.
 • Taller de Relacions Digitals Responsables.
 • Tallers de Reforç.

SEGON D’ESO

El curs de segon d’ESO té 30 hores lectives a la setmana amb les següents assignatures:

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques.
 • Física i Química.
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
 • Música.
 • Religió o Atenció Educativa.
 • Optativa, a triar una de la llista de matèries optatives.
 • Tutoria.

Les matèries optatives disponibles per a segon d’ESO són:

 • Emprenedoria Social i Sostenible.
 • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I.
 • Projectes Interdisciplinaris.
 • Segona Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés segons haja sigut l’elecció com a Primera Llengua Estrangera.
 • Tallers d’Aprofundiment.
 • Tallers de Reforç.

Com s’ha comentat anteriorment, en segon d’ESO també s’ofereix el Programa d’Aula Compartida (PAC), on es combina la part acadèmica amb la part professional o pràctica amb l’objectiu d’atendre un perfil d’alumnat que no s’adapta de manera adequada a l’ensenyament més estandarditzat. Este programa es divideix en els següents àmbits:

 • Àmbit Acadèmic, on s’estudien els aprenentatges bàsics de segon d’ESO.
 • Àmbit d’Aula Taller, on professionals externs al centre organitzen diversos tallers professionals o eminentment pràctics per a l’alumnat.
 • Tutoria.

TERCER D’ESO

El curs de tercer d’ESO té 32 hores lectives a la setmana amb les següents assignatures:

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques.
 • Biologia i Geologia.
 • Física i Química.
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
 • Música.
 • Tecnologia i Digitalització.
 • Religió o Atenció Educativa.
 • Optativa, a triar una de la llista de matèries optatives.
 • Tutoria.

A més, en tercer d’ESO s’aplica el Programa de Diversificació Curricular (PDC), on es produïx un agrupament d’algunes matèries en àmbits per a intentar que l’alumnat aconseguisca els objectius de l’etapa utilitzant una metodologia d’atenció a la diversitat. Així, les matèries de tercer de PDC són les següents:

 • Àmbit Lingüístic i Social, que agrupa:
  • Valencià: Llengua i Literatura.
  • Llengua Castellana i Literatura.
  • Geografia i Història.
 • Àmbit Científic, que agrupa:
  • Matemàtiques.
  • Biologia i Geologia.
  • Física i Química.
 • Àmbit Pràctic, que agrupa:
  • Tecnologia i Digitalització.
  • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
 • Llengua Estrangera (Anglés).
 • Educació Física.
 • Música.
 • Religió o Atenció Educativa.
 • Optativa, a triar una de la llista de matèries optatives.
 • Tutoria.

Les matèries optatives disponibles per a tercer d’ESO i tercer d’ESO PDC són:

 • Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera.
 • Creativitat Musical.
 • Cultura Clàssica.
 • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I.
 • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica II.
 • Projectes Interdisciplinaris.
 • Segona Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés segons haja sigut l’elecció com a Primera Llengua Estrangera.
 • Tallers d’Aprofundiment.
 • Taller d’Economia.
 • Tallers de Reforç.

QUART D’ESO

El curs de quart d’ESO té 32 hores lectives a la setmana amb les següents assignatures:

 • Valencià: Llengua i Literatura.
 • Llengua Castellana i Literatura.
 • Llengua Estrangera, a triar entre Inglés o Francés.
 • Geografia i Història.
 • Educació Física.
 • Matemàtiques A o B, a triar una d’elles.
 • Educació en Valors Cívics i Ètics.
 • Matèria d’opció 1.
 • Matèria d’opció 2.
 • Matèria d’opció 3.
 • Religió o Atenció Educativa.
 • Optativa, a triar una de la llista de matèries optatives.
 • Tutoria.

Les matèries d’opció de quart de l’ESO són: Biologia i Geologia, Digitalització, Economia i Emprenedoria, Expressió Artística, Física i Química, Formació i Orientació Personal i Professional, Llatí, Música, Segona Llengua Estrangera i Tecnologia. En l’IES 25 d’Abril hem organitzat estes matèries d’opció en tres itineraris diferents, segons l’orientació acadèmica que tinga l’alumnat per al curs següent. Així, els itineraris que poden triar els i les alumnes són:

 1. Itinerari acadèmic de Ciències (orientat al Batxillerat de Ciències i Tecnologia) amb les següents matèries:
  • Matemàtiques B.
  • Biologia i Geologia.
  • Física i Química.
  • Matèria d’opció a triar.
 2. Itinerari acadèmic d’Humanitats i Ciències Socials (orientat al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials) amb les següents matèries:
  • Matemàtiques A o B, a triar una d’elles.
  • Economia i Emprenedoria.
  • Llatí.
  • Matèria d’opció a triar.
 3. Itinerari aplicat de Formació Professional (orientat a cicles formatius) amb les següents matèries:
  • Matemàtiques A.
  • Formació i Orientació Personal i Professional.
  • Tecnologia.
  • Matèria d’opció a triar.

En tots els itineraris es pot triar una matèria d’opció entre les següents: Digitalització, Expressió Artística, Música, Segona Llengua Estrangera i Tecnologia. Esta última matèria només està disponible per als dos primers itineraris.

Igual que en tercer d’ESO, en quart s’aplica el Programa de Diversificació Curricular (PDC) que té les següents matèries:

 • Àmbit Lingüístic i Social, que agrupa:
  • Valencià: Llengua i Literatura.
  • Llengua Castellana i Literatura.
  • Geografia i Història.
 • Àmbit Científic, que agrupa:
  • Matemàtiques.
  • Biologia i Geologia.
  • Física i Química.
 • Àmbit Pràctic, que agrupa:
  • Tecnologia.
  • Digitalització.
  • Expressió Artística.
 • Llengua Estrangera (Anglés).
 • Educació Física.
 • Educació en Valors Cívics i Ètics.
 • Religió o Atenció Educativa.
 • Optativa, a triar una de la llista de matèries optatives.
 • Tutoria.

Les matèries optatives disponibles per a quart d’ESO i quart d’ESO PDC són:

 • Arts Escèniques.
 • Competència Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera.
 • Filosofia.
 • Projectes Interdisciplinaris.
 • Segona Llengua Estrangera, a triar entre Anglés o Francés segons haja sigut l’elecció com a Primera Llengua Estrangera.
 • Tallers d’Aprofundiment.
 • Tallers de Reforç.