Formació Professional Bàsica

En l’IES 25 d’Abril d’Alfafar es pot estudiar un cicle formatiu bàsic, concretament el cicle de Fabricació i Muntatge pertanyent a la família professional de Fabricació Mecànica. Este cicle s’estudia en horari de matí, de dilluns a divendres des de les 8:00 fins a les 14:00 hores.

Amb este cicle formatiu es pot obtindre el Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge. La duració d’estos estudis és de dos anys amb un total de 2.000 hores de formació, tant en el centre com en empreses de la zona. Una persona que obtinga este títol podria exercir els següents llocs de treball:

 • Peons d’indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Lampista/a.
 • Muntador/a d’equips de calefacció.
 • Mantenidor/a d’equips de calefacció.
 • Muntador/a d’equips de climatització.
 • Mantenidor/a d’equips de climatització.
 • Instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d’aigua.

A més, en finalitzar el grau bàsic es podria continuar cap a altres estudis professionals relacionats.

Com s’ha comentat anteriorment, el cicle es divideix en dos cursos. En el primer curs s’estudiarien els següents mòduls professionals:

 • Operacions bàsiques de fabricació.
 • Soldadura i tancaments metàl·lics.
 • Fusteria d’alumini i PVC.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Formació i Orientació Laboral I.
 • Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).

Mentres que en el segon curs del cicle s’estudiarien els següents mòduls professionals:

 • Xarxes d’evacuació.
 • Llanterneria i calefacció bàsica.
 • Muntatge d’equips de climatització.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).

Com es pot observar, el cicle combina coneixements professionals amb altres coneixements més acadèmics i amb la formació en centres de treball en empreses de la zona. A més, en l’IES 25 d’Abril s’intenta que, des del primer moment, els i les alumnes matriculats en el cicle realitzen pràctiques en el propi centre mantenint i reparant qualsevol desperfecte que es puga produir relacionat amb els mòduls estudiats en classe, per descomptat amb la guia i supervisió del professorat responsable.

Per a accedir a estos estudis s’ha de:

 1. Tindre complits els quinze anys o complir-los durant l’any d’inici del primer curs.
 2. Haver cursat el tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o, excepcionalment, haver cursat el segon curs.
 3. Disposar del Certificat del Consell Orientador expedit pel director o directora i el tutor o tutora de l’alumne o alumna en l’ESO.

Es pot obtindre més informació en les pàgines Formació Professional Bàsica i Dossier de Cicles Formatius de la Conselleria d’Educació.