El Batxillerat és una etapa d’ensenyament secundari postobligatori el principal objectiu del qual és preparar a l’alumnat per a estudis posteriors. Així, algunes de les possibles eixides en acabar el Batxillerat pot ser accedir a la universitat, accedir a cicles formatius de grau superior o preparar oposicions (administració, justícia, policia, bombers, exèrcit, etc.)

Per a accedir a Batxillerat és necessari disposar del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), un títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o un títol de tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior.

El Batxillerat presenta diverses modalitats:

 • Arts, que s’organitza en dos vies. La primera d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i la segona de Música i Arts Escèniques.
 • Ciències i Tecnologia.
 • General.
 • Humanitats i Ciències Socials.

En l’IES 25 d’Abril d’Alfafar es poden estudiar les tres últimes modalitats, és a dir, Ciències i Tecnologia, General o Humanitats i Ciències Socials. Totes elles s’oferixen en horari de matí.

Els estudis de Batxillerat en l’IES 25 d’Abril s’ofereixen en règim ordinari amb dos anys de duració, encara que l’alumne o alumna pot romandre fins a quatre anys cursant-los. Si s’esgoten aquest quatre anys, l’alumnat que desitge continuar els seus estudis de Batxillerat hauria de matricular-se en un altre centre que oferisca el Batxillerat per a persones adultes, nocturn o a distància.

Les matèries de Batxillerat es divideixen en tres tipus: comunes, específiques de modalitat i optatives.

MATÈRIES COMUNES

Les matèries de primer curs comunes a totes les modalitats són les següents:

 • Educació Física.
 • Filosofia.
 • Valencià: Llengua i Literatura I.
 • Llengua Castellana i Literatura I.
 • Llengua Estrangera I.

Les matèries de segon curs comunes a totes les modalitats són les següents:

 • Història d’Espanya.
 • Història de la Filosofia.
 • Valencià: Llengua i Literatura II.
 • Llengua Castellana i Literatura II.
 • Llengua Estrangera II.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

En primer, l’alumnat que opte per la modalitat de Ciències i Tecnologia ha de cursar obligatòriament Matemàtiques I. A més, l’alumnat haurà de triar altres dos matèries de modalitat a triar entre les següents:

 • Biologia, Geologia i Ciències Ambientals.
 • Dibuix Tècnic I.
 • Física i Química.
 • Tecnologia i Enginyeria I.

En segon, l’alumnat ha de cursar obligatòriament Matemàtiques II, o bé, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II. A més, haurà de triar dos matèries més de modalitat a triar entre les següents:

 • Biologia.
 • Dibuix Tècnic II.
 • Física.
 • Geologia i Ciències Ambientals.
 • Química.
 • Tecnologia i Enginyeria II.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT GENERAL

En primer, l’alumnat que opte per la modalitat General ha de cursar obligatòriament Matemàtiques Generals. A més, ha de cursar dos matèries més que s’han de triar d’entre totes les matèries de modalitat de primer curs que s’ofereixen en el centre, afegint a esta oferta la matèria d’Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial que és pròpia d’esta modalitat.

Per la seua part, en segon, l’alumnat ha de cursar obligatòriament Ciències Generals i dos matèries més que ha de triar d’entre totes les matèries de modalitat de segon curs que s’ofereixen en el centre, afegint la matèria Moviments Culturals i Artístics que és pròpia d’esta modalitat.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE LA MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

En primer, l’alumnat que opte per la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials ha de cursar obligatòriament Llatí I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I. A més, s’han de cursar altres dos matèries de modalitat que s’han de triar entre les següents:

 • Economia.
 • Grec I.
 • Història del Món Contemporani.
 • Llatí I.
 • Literatura Universal.
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I.

En segon, s’ha de cursar obligatòriament Llatí II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II. A més, s’han de cursar altres dos matèries de modalitat a triar entre les següents:

 • Empresa i Disseny de Models de Negoci.
 • Geografia.
 • Grec II.
 • Història de l’Art.
 • Llatí II.
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II.

MATÈRIES OPTATIVES

En el cas de les matèries optatives cal fer constar que el centre no té els recursos humans ni materials necessaris per a poder oferir-les totes, així que es realitza una selecció de les mateixes segons les preferències de l’alumnat i les capacitats del centre. No obstant això, s’intenta oferir la major quantitat possible d’optatives perquè l’alumnat puga configurar-se el seu itinerari formatiu de la manera més adaptada possible a les seues necessitats. L’alumnat haurà de triar una matèria optativa en cadascun dels cursos de Batxillerat.

Les matèries optatives exclusives per a primer de Batxillerat són:

 • Segona Llengua Estrangera I.
 • Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics I.
 • Biologia Humana i Salut.

Les matèries optatives exclusives per a segon de Batxillerat són:

 • Segona Llengua Estrangera II.
 • Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics II.
 • Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament Personal.
 • El treball experimental en Física i Química.

Les matèries optatives que es poden oferir indistintament en primer o segon de Batxillerat i que només poden ser cursades una vegada per l’alumnat són:

 • Comunicació Audiovisual.
 • Cultura Jurídica i Democràtica.
 • Descobrint Les nostres Arrels Clàssiques.
 • Geografia i Història Valencianes.
 • Gestió de Projectes d’Emprenedoria.
 • Imatge i So.
 • Psicologia.
 • Producció Musical.

A més, la matèria Projecte d’Investigació s’oferirà tant en primer com en segon de Batxillerat, de tal forma que puga ser cursada en qualsevol dels cursos per l’alumnat o fins i tot en els dos cursos.

D’altra banda, l’alumnat també podria triar com a optativa alguna matèria d’una altra modalitat de Batxillerat diferent de la cursada si les possibilitats organitzatives del centre ho permeten.

MATÈRIA DE RELIGIÓ

L’alumnat de Batxillerat que ho desitge pot cursar també la matèria de Religió, encara que la seua qualificació no computarà en l’obtenció de la nota mitjana a l’efecte d’accés a la universitat.