Concurs “Postals Nadalenques 2020”

Es convoca el Concurs de “Postals Nadalenques 2020” IES ABASTOS d’acord amb les següents bases:
1. Els participants seran alumnes / us matriculats en el curs acadèmic 2020-21.
2. Hi haurà dues categories: una per als alumnes d’ESO, i una altra per a la resta de grups.
3. Es podrà presentar una targeta / postal per participant.
4. Els treballs s’hauran de presentar en format de 29,7×21 (DIN-A4), com a màxim i sobre un suport de cartolina.
5. La temàtica versarà al voltant de Nadal, podent representar escenes o imatges relacionades amb qualsevol aspecte de la
mateixa.
6. Les tècniques utilitzades poden ser manuals o informàtiques. Per a les manuals es podrà utilitzar qualsevol tipus de procediment:
aquarel·la, oli, llapis de colors, ceres, pastís, etc.
7. S’establiran 4 premis, un primer i un segon per a cada categoria. Aquests premis consistiran en Targetes Regal de l’Tall
Anglès:
ESO:

1er Premi ………………….. Targeta Regal per valor de 50 €
2n Premi ……………………. Targeta Regal per valor de 30 €

RESTA ALUMNAT:

1er Premi ………………….. Targeta Regal per valor de 50 €
2n Premi …………………… Targeta Regal per valor de 30 €

PREMI EXTRAORDINARI ERASMUS +

Premi únic ……………. Targeta Regal per valor de 50 €

En el cas de no presentar la resta d’alumnat, els premis s’incrementarien per als alumnes d’ESO.
8. El termini de presentació serà de l’15 a el 16 de desembre de 2020.
Podran lliurar: als professors de el Departament de Plàstica o al despatx de Vicedirecció. Cada treball es lliurarà en
sobre tancat, en el qual figuri nom i cognoms de l’autor / a i curs a què pertany.
9. El jurat estarà compost per:
▪ D. Cristina Alberto (J.D. i Professor de l’Dep. De Plàstica)
▪ Dóna Inés Bonet (Professora de Religió)
▪ D. Benjamí Arroquia (J: D: de Comerç i Màrqueting)
▪ Dóna. Maria Moscardó (Professora de l’Dep. De Plàstica)
▪ Representant de l’AMPA.
▪ Dóna Neus García (membre de l’departament de FOL)
▪ Dóna Vicen Gurrea (Vicedirectora)
10.El fallada de l’concurs es farà públic el dia 21 de desembre.
11.Con les Postals que se seleccionin com a finalistes i la resta de treballs presentats, es realitzarà una exposició i la guanyadora,
a més, serà la targeta de felicitació nadalenca de el Centre, on apareixerà el nom del seu autor / a.
12.Participando en el concurs, els participants autoritzen a l’Institut a fer públics els treballs mitjançant la pàgina web de l’Institut
(Http://www.iesabastos.org).
13.Els premis es lliuraran el 22 de desembre, al Saló d’Actes. Més endavant es comunicarà l’hora.
14.La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases de la mateixa, estant l’organització facultada per a resoldre
qualsevol contingència no prevista en les bases.
15.Els premis estan patrocinats per l’AMPA de el Centre.