FCT empreses

Sol·licitud d'alumnat en FCT (pràctiques)

Si vols que els nostres alumnes facen la FCT a la teua empresa:

1. Descàrrega la següent sol·licitud: sol·licitud per a alumnat en FCT

2. Emplena-la amb Acrobat Reader i guarda-la.

3. Envia-la a la següent adreça de correu electrònic: jd.practicas@iesabastos.org

Què és la FCT, les pràctiques en les empreses?

Tots els cicles formatius inclouen una fase de formació pràctica en l'empresa, aquesta fase es desenvolupa a través del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT); no té caràcter laboral ni relació becària i es realitza, una vegada superats tots els mòduls professionals del cicle formatiu, a l'entorn real de l'empresa.

Amb caràcter general es tracta d'estudiants matriculats en ensenyaments reglats que no tenen el caràcter de treballadors i per tant, no suposen cap retribució.

L'alumnat haurà de superar positivament la FCT per a obtindre qualsevol títol d'ensenyament de Formació Professional.

 • Es designen un Tutor del Centre Educatiu i un Tutor del Centre de Treball (instructor/a) per a definir el programa formatiu a realitzar per l'alumne, coordinar el seu desenvolupament, fixar les dates de les visites i avaluar la realització d'aquest, emetent els oportuns informes.
 • La duració del període de pràctiques, tant en grau mitjà com en grau superior, no pot superar les 400 hores.
 • La duració diària de la jornada de formació en el centre de treball ha de ser igual o pròxima a l'horari laboral de l'empresa, generalment entre les 7 i les 22 hores, amb un màxim de 8 hores diàries.
 • Es realitzaran reunions de seguiment, periòdiques i obligatòries amb el tutor de FCT en el centre educatiu.
 • L'activitat de l'alumne ha d'ajustar-se al programa formatiu establit pel Tutor de FCT amb l'empresa col·laboradora, per la qual cosa s'evitaran tasques fora del perfil de qualificació associat al Cicle Formatiu corresponent.

La FCT es realitza al llarg del curs escolar, principalment en dos períodes:

 • Període de Setembre fins a Desembre.
 • Període de Març fins a Juny.

Els calendaris concrets de realització s'acordaran entre els tutors del centre educatiu i de l'empresa conforme a les hores de cada perfil professional dins dels períodes anteriorment citats en un annex al conveni per cada alumne.

L'empresa o entitat per a participar en aquestes pràctiques ha de realitzar prèviament el procediment de la signatura de l'acord o conveni, dins d'un plaç de temps, que s'ha de tindre en compte en l'hora d'iniciar la col·laboració amb el centre.

Què són i com són els Convenis o Acords de col·laboració?

La col·laboració efectiva entre els centres educatius i les empreses es realitza mitjançant un conveni específic, els anomenats Acords o Convenis de col·laboració.

Es tracta d'un acord formal entre el centre educatiu i l'empresa o institució on es realitzaran les pràctiques de FCT. Es denomina "Concert centre educatiu-empresa per al desenvolupament de la Formació en Centres de Treball" que té les següents característiques.

 • Pot emparar un o diversos estudiants que cursen estudis en el mateix centre educatiu.
 • Pot ser rescindit a petició de qualsevol de les parts.
 • No implica relació laboral entre estudiant i empresa.
 • L'alumnat està cobert de riscos d'accidents mitjançant el segur escolar i de responsabilitat civil enfront de danys a tercers mitjançant una pòlissa de ben segur addicional que subscriuen les Administracions Educatives.

La duració del conveni és d'un any a partir de la seua signatura, considerant-se prorrogat automàticament quan cap de les parts signants manifest el contrari.

A aquest conveni s'aniran incorporant successivament en annexos durant el seu període de vigència, a més del programa formatiu i altres documents, una relació d'alumnes participants.

El model oficial de conveni indicarà en el revers les clàusules o condicions concretes de col·laboració.

Per a més informació consultar el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/formacion-en-centros-de-trabajo

Què implica tindre alumnes realitzant el mòdul de FCT?

L'empresa nomenarà un responsable-tutor/a (instructor/a) per a la coordinació de les activitats formatives a realitzar ho centre de treball, que garantirà l'orientació i consulta de l'alumne/a, facilitarà les relaciones con el professor/a-tutor/a del centre educatiu i col·laborarà en els informes valoratius que contribuïsquen a l'avaluació.

A tal fi, facilitarà al professor-tutor/a del centre educatiu l'accés a l'empresa i les actuacions de valoració i supervisió del procés.

L'empresa es comprometrà al compliment de la programació d'activitats formatives que prèviament hagen sigut acordades con ho centre educatiu, a realitzar el seu seguiment i la valoració del progrés dels alumnes/as i, junt con el tutor/a del centre educatiu, a la revisió de la programació, si una vegada iniciada la FCT, i a la vista dels resultats, anara necessari.

L'empresa o entitat col·laboradora no podrà cobrir, ni tan sols con caràcter interí, cap lloc de treball en plantilla con l'alumne/al fet que realitze activitats formatives en l'empresa durant aquest període.

FCT