FCT/SAO

Contacte i web SAO

Sistema d’Administració On-line per a Formació en Centres de Treball.

Cap de Pràctiques: jd.practicas@iesabastos.org

Què és la FCT, les pràctiques en les empreses?

Tots els cicles formatius inclouen una fase de formació pràctica a l’empresa, aquesta fase es desenvolupa a través de el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT); no té caràcter laboral ni relació becària i es realitza, un cop superats tots els mòduls professionals del cicle formatiu, en l’entorn real de l’empresa.

A tots els efectes es tracta d’estudiants matriculats en ensenyaments reglats que no tenen el caràcter de treballadors i per tant, no suposa cap retribució.

L’alumnat haurà de superar positivament la FCT per obtenir qualsevol títol d’ensenyaments de Formació Professional.

Es designen un Tutor de el Centre Educatiu i un Tutor de el Centre de Treball (instructor / a) per definir el programa formatiu a realitzar per l’alumne / a, coordinar el seu desenvolupament, fixar les dates de les visites i avaluar la realització del mateix, emetent els oportuns informes.

La durada de el període de pràctiques, tant en grau mitjà com a grau superior, no pot superar les 400 hores.

La durada diària de la jornada de formació en el centre de treball ha de ser igual o propera a l’horari laboral de l’empresa, generalment entre les 7 i les 22 hores, amb un màxim de 8 hores diàries.

Es realitzaran reunions de seguiment, periòdiques i obligatòries amb el tutor de FCT en el centre educatiu.

L’activitat de l’alumne / a s’ha d’ajustar a el programa formatiu establert pel Tutor de FCT amb l’empresa col·laboradora, per la qual cosa s’evitaran tasques fora del perfil de qualificació associat al Cicle Formatiu corresponent.

La FCT es realitza al llarg de el curs escolar, principalment en dos períodes:

Període de Setembre fins a Desembre.

Període de Març fins a Juny.

Els calendaris concrets de realització s’acorden entre els tutors de centre educatiu i de l’empresa d’acord amb les hores de cada perfil professional dins dels períodes anteriorment esmentats en un annex al conveni per a cada alumne / a.

L’empresa o entitat per a participar en aquestes pràctiques ha de realitzar prèviament el procediment de la signatura de l’acord o conveni, el que comprèn un termini de temps, que s’ha de tenir en compte a l’hora d’iniciar la col·laboració amb el centre.