Convalidacions i Aprovats

Els alumnes que tenen aprovats mòduls comuns a diversos cicles LOE han d’omplir i presentar la Sol·licitud de Reconeixement de Aprovats amb Anterioritat.

Les sol·licituds de convalidació requeriran la matriculació prèvia en el cicle formatiu (només per a alumnes matriculats en presencial).

Fins que no es resolguin les peticions, l’alumnat haurà d’assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals dels quals ha sol·licitat la convalidació.

Es lliurarà l’imprès de sol·licitud i la resta de documentació en els BUSTIES de la SECRETARIA de CICLES.

TAULA DE CONVALIDACIONS: consultar
Convalidació Anglès

TERMINI:

  • Del 20 de Setembre a l’1 d’Octubre de 2021

SOL·LICITUDS:

DOCUMENT A ADJUNTAR:

  • Certificació acadèmica: original i còpia, o còpia compulsada

DOCUMENTS A ADJUNTAR CONVALIDACIONS MEC

  • Sol·licitud convalidació de MEC
  • fotocòpia DNI
  • Certificació acadèmica: original i còpia, o còpia compulsada
  • Programes de les assignatures de l’any que les va cursar, segellats per la Universitat.