Aneu a la barra d'eines

Tutors/es i Currículum 4t

Tutors/es

Grup Tutor Atenció a les famílies
A Fani González Dimecres 9:45 – 10:40
B Vicente Vilana Dijous 11:00 – 11:55
C Isabel Mompó Dilluns 11:00 – 11:55
D Carmen Padilla Dimarts 9:45 – 10:40
PR4 Isabel Ribas Dijous 9:45 – 10:40

Currículum

Ens. Acad. per a la Inic. al Batxillerat Ens. Acad. per a la Inic. a FP
 4t CURS  Troncals Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Primera Llengua Estrangera
Matemàtiques O. E. Acadèmiques Matemàtiques O. E. Aplicades
Lliure configuració Valencià
Troncals Optatives 2 Biologia i Geologia

Física i Química

Economia

Llatí

Tecnologia

CC Apl. a l’Act. Prof. / Iniciació i Iniciativa Empren.

Específiques  2 Educació Física

Religió / Valors Ètics

Bloc.A 1. Cultura Científica

Cultura Clàssica

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Filosofia

Música

Segona Llengua Estrangera

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica) youtube-icon

Troncal no cursada

Bloc.B
1
Competència Comunicativa Oral Primera Llengua Estrangera

Projecte Interdisciplinari

Tallers d’Aprofundiment

Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)

(1) Obligatòriament una de les matèries específiques a triar ha de ser del bloc A Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV num. 8284 / 30.04.2018)