Currículum 4t

Currículum

Ens. Acad. per a la Inic. al Batxillerat Ens. Acad. per a la Inic. a FP
 4t CURS  Troncals Geografia i Història
Llengua Castellana i Literatura
Primera Llengua Estrangera
Matemàtiques O. E. Acadèmiques Matemàtiques O. E. Aplicades
Lliure configuració Valencià
Troncals Optatives 2 Biologia i Geologia

Física i Química

Economia

Llatí

Tecnologia

CC Apl. a l’Act. Prof. / Iniciació i Iniciativa Empren.

Específiques  2 Educació Física

Religió / Valors Ètics

Bloc.A 1. Cultura CientíficaCultura Clàssica

Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Filosofia

Música

Segona Llengua Estrangera

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica) youtube-icon

Troncal no cursada

Bloc.B
1
Competència Comunicativa Oral Primera Llengua EstrangeraProjecte Interdisciplinari

Tallers d’Aprofundiment

Taller de Reforç (Matemàtiques / Castellà / Valencià)

(1) Obligatòriament una de les matèries específiques a triar ha de ser del bloc A Decret 51/2018, de 27 d’abril. (DOGV num. 8284 / 30.04.2018)