FP-Dual

La Formació Professional Dual és una nova modalitat dins de la formació professional. Els projectes d’FP Dual en el sistema educatiu combinen els processos d’ensenyament i aprenentatge en l’empresa i en el centre de formació i es caracteritzen per realitzar-se en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, amb un nombre d’hores o dies d’estada de duració variable entre el centre de treball i en el centre educatiu.

Amb aquesta nova modalitat innovadora, les empreses poden secundar nous models d’organització de la Formació Professional que es dirigisquen cap a la cerca de l’excel·lència en la relació de l’empresa amb els centres d’FP i promoguen la seua Responsabilitat Social Corporativa.

Tutors i Responsables