Proves PAU 2020: últimes instruccions

  • L’estudiantat haurà de presentar-se al centre de batxillerat on ha de fer les PAU  amb el DNI i almenys amb 45 minuts d’antelació al començament de cada examen.
  • Cada estudiant/a ha d’arribar al centre amb mascareta.  Cada aula disposarà de gel hidroalcohòlic.
  • S’indicarà, amb un llistat al hall, en quina aula van a realitzar les proves. Els alumnes s’asseuran en la mateixa cadira de la mateixa aula durant totes les proves. Hauran de deixar el DNI en un lloc visible per a que puga ser vist pels vigilants.
  • Se’ls donarà als estudiants una fulla on estaràn les assignatures de les que s’han matriculat, així com l’hora en les que es realitzaran aquests exàmens. També els donaran les etiquetes per a els exàmens abans de començar la primera prova.
  • L’estudiantat no podrà utilitzar en cap moment ni mòbils ni rellotges ni altres aparells electrònics durant els exàmens. És funció dels vigilants avisar al llarg de la prova quan falte una hora, 30 minuts i 15 minuts.
  • Si que podrà utilitzar calculadora i eines de dibuix, com per exemple una regla per a dibuixar gràfics.
  • L’alumnat rebrà un quadern de respostes per a contestar les preguntes. Si un estudiant necessita més paper per a contestar un examen se li donarà. Es graparan els dos quaderns de respostes junts i això es farà constar en el llistat d’alumnat de l’aula.