Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

CURS: 24/25

1. A QUI VA DIRIGIDES?

Alumnat que no supere una determinada renda i/o patrimoni familiar i que presente necessitat específica de suport educatiu derivada de: discapacitat, trastorns greus de conducta, trastorns greus de la comunicació i el llenguatge (també alumnat amb TDAH) associat a necessitats educatives especials i que estiguen escolaritzats en nivells educatius no universitaris.

Així mateix, també podran sol·licitar ajudes l'alumnat amb TEA i l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a les altes capacitats.

2. QUAN ES PODEN PRESENTAR LES SOL-LICITUDS?

Termini de presentació de sol·licituds:
   • Inici
      - 30 d'abril de 2024
   • Fi
      - 13 de setembre de 2024
Ambdós inclosos.

3. NORMATIVA

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO 2024-2025.

➡️ Enllaç a la Resolució

➡️ Enllaç a l'extracte de la Resolució de 12 de abril de 2024.

4. QUÈ MÉS CAL SABER?

* Les sol·licituds han d'emplenar-se mitjançant formulari accessible per internet a l'adreça www.educacionyfp.gob.es o a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació professional en l'adreça https://sede.educacion.gob.es.

* Per tramitar-les, cal disposar de certificat digital. Si la família no en disposa, pot imprimir els formularis, emplenar-los i signar-los i lliurar-los en paper en els llocs que contempla la resolució.

* Des del Departament d'Orientació de l'IES Maestrat us podem ajudar en el tràmit.

5. RESUM INFORMATIU

➡️ Enllaç a la web del ministeri de la beca