Pràctiques postitulació a Cardiff. E+ 2018.

L’any 2018 ens van concedir a l’institut 3 beques Erasmus+ per a alumnat i 2 per a professorat en el projecte KA103, 2018-1-ES01-KA103-049167. El coordinador de cicles formatius va fer una presentació sobre les possibilitats de fer pràctiques formatives mitjançant programes europeus en l’IES MAESTRAT i, com a resultat, un alumne, Alan Pau, va ser seleccionat per realitzar pràctiques postitulació en el Regne Unit en l’empresa Liberty Living de Cardiff durant 8 mesos (3 becats per Erasmus+) i van quedar pendents 2 beques per realitzar pràctiques FCT en l’empresa Zero Records, en Londres, i 2 job shadowing de 4 dies per a 2 docents en l’institut IGS-Springe (Alemanya) entre el mes de març i maig de 2020. Aquestes quatre darreres mobilitats, tot i ser assignades a alumnat i professorat, van quedar cancel·lades per la crisi del coronavirus. Les alumnes seleccionades, únicament van poder realitzar 15 dies de pràctiques en el mes de març de 2020.

En canvi, Alan Pau, va acabar els estudis de 2n del cicle superior de Formació Professional d’Administració i Finances al juny de 2018 i va realitzar les pràctiques a Cardiff entre el mes d’octubre de 2018 i maig de 2019. Aquest va difondre l’experiència mitjançant un article a la revista del centre i el coordinador de cicles va fer una exposició al claustre per a tot el professorat i al Consell Escolar per a tota la comunitat educativa.composicio alan

Alan ens ha contat sobre la mobilitat que el primer trimestre va ser molt dur. La família amb la que convivia, el menjar tan diferent i els entrebancs amb l’idioma eren motius més que suficients per abandonar el país i tornar a casa.

Però va aguantar. Va canviar de casa i es va traslladar a un pis amb 8 companys i companyes de 5 nacionalitats diferents. Amb el canvi, el que li donava pena era tornar a Vinaròs. Va conèixer molta gent jove, va fer turisme i va aprendre anglés. Ell mateix, en l’article de la revista ens diu:

«Para mi ha sido una experiencia inolvidable y que sin dudarlo volvería a repetir. Tengo que decir que he aprendido muchísimo, pero sobretodo me ha dado madurez como persona.»

I això és Erasmus+.

_________________________________________________________

Postgraduate internships in Cardiff. E + 2018

In 2018, our school was awarded 3 Erasmus + scholarships for students, and 2 for teachers in the project KA103, 2018-1-ES01-KA103-049167. The coordinator of Vocational Training gave a presentation about the possibilities of doing an internship throughout IES MAESTRAT European programmes and as a result, a student, Alan Pau, was selected to do a postgraduate internship in the United Kingdom in the company Liberty Living in Cardiff for 8 months (3 Erasmus + student scholarships), so 2 scholarships were pending for FCT internships in the company Zero Records in London, and 2 job shadowing grants for 2 teachers at IGS -Springe (Germany) for 4 days between March and May 2020. These last four mobilities, despite being assigned to both students and teachers, were cancelled due to the coronavirus crisis. The selected students were only able to do their internship for 15 days in March 2020.

On the other hand, Alan Pau finished the higher level of Business Administration and Finance Vocational Training in June 2018, and did his internship in Cardiff from October 2018 to May 2019. He spread his experience in an article of the school magazine, and the Vocational Training coordinator gave a presentation to the teaching staff and to the School Council for the whole educational community.

Alan told us that the first term of his mobility was very hard. The family he lived with, the food which was so different, and the language barriers were more than enough reason to leave the country and return home.

But he held on. He moved into a flat with 8 flatmates from 5 different nationalities. With this change, he felt very sad when he had to come back to Vinaròs. He met plenty of young people, went sightseeing and learned English. He himself, in the article of the magazine tells us:

“It has been an unforgettable experience for me. I would definitely repeat it. I have to say that I have learned a lot, but above all, it has given me maturity as a person.

And this is Erasmus +.