ADMISSIÓ FP

Consultes: 03014873.secretaria@edu.gva.es
Códi de centre 03014873

CURS 2024-25

ADMISSIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL

Oferta formativa IES Vicente Verdú. FAMILIA PROFESIONAL:
Informació: Conselleria d’Educació
INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Grau Mitjà: 1r i 2n curs. Forn, rebosteria i confiteria

Grau Superior: 1r i 2n curs. Procesos i qualitat a la indústria alimentària

CALENDARI D’ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL:

SOL·LICITUDS del 24 de maig al 3 de juny (admiNOVA)

REQUISIT ACADÈMIC: 3 juliol, últim dia

VACANTS: 5 juliol [enllaç]

LLISTAT D’ADMESSOS

Llistes provisionals: 9 juliol (reclamacions 9-11 juliol en admiNOVA

LLISTES PROVISIONALS
Grau Mitjà Grau Superior
ADMESSOS. Enllaç ADMESSOS Enllaç
no admesos. Enllaç no admesos. Enllaç

Llistes definitives: 23 juliol

Reclamacions: del 23 al 25 de juliol es podrà presentar reclamacions a les llistes definitives en admiNOVA. Fins el 5 d’agost, la Comissió Sectorial d’Escolarització de la Direcció Territorial d’Educació resoldrà i contestarà directament a la persona que haja presentat la reclamació. Contra les decisions de la Comissió Sectorial d’Escolarització, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant el Director Territorial d’Educació d’Alacant en el termini d’un mes.)_

MATRÍCULA: GRAU MITJÀ – GRAU SUPERIOR

ALUMNAT ADMÉS

 • del 23 al 29 de juliol en admiNOVA. Presencial fins el 30 de juliol, de 9 a 13 h. [si no formalitza la matrícula, la plaça serà ocupada per altra persona de la llista d’espera]
 • Necessitarà accedir a la pàgina MATRÍCULACIÓ. FP en la pestanya SECRETARIA per a consultar la documentació que haurà de lliurar i el procediment de matrícula.

VACANTS (si hi haguera): ADJUDICACIÓ I MATRÍCULA

Fase 1: del 2 al 12 de setembre

 • Alumnat que ha participat al procés d’admissió, segons llistes d’espera
  Els centres hauran de gestionar les llistes d’espera fins a esgotar-les.

Fase 2: del 13 de setembre al 8 d’octubre

 • Qualsevol persona que cumplisca els requisits d’accés, encara que no haja fet l’admissió.
 • En cas d’esgotar la llista d’espera, les vacants s’hauran d’oferir a qualsevol persona interessada, per orde d’arribada.

8 d’octubre: últim dia de matrícula

REQUISIT ACADÈMIC.

ADMISSIÓ A FORMACIÓ PROFESSIONAL. CURS 2024-25

Font: DOCV Num. 9835 / 24.04.2024 RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2024, del secretari autonòmic d’Educació, per la qual s’establix el
calendari d’admissió i matrícula en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, mitjà i superior, cursos d’especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2024-2025. [2024/3504]

Sèptim. Presentació del requisit acadèmic en cicles de grau bàsic, mitjà i superior

 1. No és necessari aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció els qui accedisquen a un cicle pel contingent d’accés directe i es troben en una d’estes situacions:

a) Obtinguen en el curs 2023-2024, abans de la data de gravació dels RA per part dels centres indicada en els annexos d’esta resolució, la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
(ESO), de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i de Batxillerat.

b) Ja haurien obtingut qualsevol de les titulacions anteriors en
centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana
des del curs 2016-2017.

c) Accedisquen pel contingent de prova d’accés i hagen realitzat la prova en el present any en el mateix centre que hagueren sol·licitat en primera opció.

 1. Els qui no es troben en un dels supòsits de l’apartat 1 anterior, sí que hauran d’aportar presencialment el RA en el centre sol·licitat en primera opció en les dates que s’indiquen (abans del 3 de juliol), és a dir, els qui:

a) Van obtindre el títol fora de la Comunitat Valenciana o en un centre de Formació de Persones Adultes (FPA).

b) Accedisquen pel contingent de prova d’accés realitzada en un centre diferent del sol·licitat en primera opció.

c) Tinguen exempció total de la realització de la prova d’accés per algun dels motius enumerats en els apartats tretzé i catorzé de la Resolució de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior l’any 2024. Estes persones no necessiten certificat d’exempció, però hauran d’aportar
la documentació acreditativa de tal circumstància.

d) Sol·liciten accedir a segon curs d’un cicle de grau bàsic.

e) Sol·liciten canviar d’un cicle de grau bàsic

f) Van obtindre la titulació necessària per a l’accés directe amb anterioritat al curs 2016-2017.

g) Accedisquen als cursos d’especialització, presentaran el RA al costat de la sol·licitud. No obstant això, per a les persones que obtinguen el requisit el present curs, podran presentar el RA en el termini indicat en el
punt 6 de l’annex V.

 1. El 27 de juliol rebran un correu electrònic per a la presentació del RA en el centre els qui no tinguen gravat en la seua sol·licitud el RA, bé perquè havien de presentar-ho en el centre, bé perquè no ha sigut
  possible obtindre-ho per mitjans informàtics.

Els centres establiran la forma de presentació del RA, per la qual cosa la persona interessada haurà de consultar el tauler d’anuncis o la pàgina web del centre docent.

Últim dia per a presentar el requisit acadèmic: 3 de juliol