ELECCIONS 2023

val-elecciones-CE

CONSELL ESCOLAR

enter image description here

Eleccions al Consell Escolar

S’han convocat les eleccions al Consell Escolar (CE) dels centres docents d’educació no universitària (Resolució del 22 de setembre de 2023).
En el cas de l’IES Número 11, s’haurà de renovar tot el Consell triat l’any anterior.

Composició del CE del nostre centre (nombre de representants):

 • Directora
 • Cap d’estudis
 • Secretari
 • Alumnat (4)
 • Famílies (5, 1 de l’Associació de Famílies de l’Alumnat)
 • Professorat (7)
 • PAEC (1) [Personal no docent especialitzat de suport a la inclusió a la unitat específica d’Educació Especial.]
 • Ajuntament (1)

Les candidatures s’hauran de presentar entre els dies 19 i 7 de novembre. Una vegada es publiquen les llistes provisionals i definitives, començarà la campanya electoral (15-21 novembre). El dia de les eleccions serà 23 de novembre.

El calendari detallat del procés electoral és el següent:

 • 13 octubre. Constitució de la Junta Electoral i publicació del cens electoral***

 • 18 octubre. Aprovació del cens electoral.

 • 19 octubre al 7 de novembre. Admissió de candidatures.

 • 8 novembre. Llista provisional de candidatures***.

 • 9 i 10 de novembre. Reclamacions a llista provisional.

 • 14 novembre. Llista definitiva de candidatures***.

 • 15 novembre a 21 de novembre. Campanya electoral.

 • 15 novembre. Constitució de la mesa electoral.

 • 16, 17, 20, 21 novembre. Vot no presencial.

 • 22 novembre. Jornada de reflexió.

 • 23 novembre. Votacions al Consell Escolar.

 • Reclamacions contra les decisions de les meses electorals: fins 28 novembre.

 • 30 novembre. Resolució de les reclamacions i proclamació de les candidatures electes.

 • 14 desembre. Sessió de constitució del Consell Escolar electe.

La publicació del cens, de les llistes de candidatures i dels resultats estarà disponible únicament en el tauler d’anuncis del centre.

La presentació de candidatures es farà en Secretaria. La documentació es pot descarregar dels següents enllaços:

Més informació: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació