ESO. CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS. ESPORTISTES D’ELIT

DEPORTISTAS-ESO-val

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ALUMNAT ESPORTISTA D’ALT NIVELL, ALT RENDIMENT O D’ELIT

EXEMPCIÓ I CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES D’ESO

Sol·licitud d’exempció i convalidació

MATÈRIES, DE 1r a 4t ESO:

 • EDUCACIÓ FÍSICA: exempció

 • OPTATIVA: convalidació

Presentació de la sol·licitud i documentació

 • Lloc: en la Secretaria de l’IES Vicente Verdú (Elx)

 • Sol·licitud: annexI de l’Ordre 19/2023 [enllaç de descàrrega]

 • Termini: 1 setembre – 31 d’octubre

 • Documentació:

  a) Esportista d’alt nivell: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat.

  b) Esportista d’élite: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’élite publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana .

  c) Esportista d’alt rendiment:

c.1) De fora de la Comunitat Valenciana: acreditació de la condició d’esportista d’alt rendiment mitjançant certificat del Consell Superior d’Esports durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.

c.2.) De la Comunitat Valenciana: acreditació de la condició d’esportista d’alt rendiment mitjançant certificat de la direcció general competent en matèria d’esport durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.

Resolució provisional de la sol·licitud d’exempció i convalidació

 • abans del 30 de novembre

 • la Directora de l’IES Vicente Verdú resoldrà la sol·licitud d’exempció i convalidació i informarà els sol·licitants. Es concedirà si es compleixen els requisits i es denegarà en cas contrari.

Avaluació de l’assignatura convalidada

La matèria convalidable apareixerá com a “Pendent de Convalidació” (PTC) i al finalitzar el curso, en l’acta final d’avaluació, constarà “Optativa Convalidada Deportista” (OCE). La matèria d’Educació Física apareixerà com a «Pendent d’Exempció» (PTE) durant el curs i cuando finalitze, s’anotarà com a «exempt/a» (ET). En tots dos casos és necessari mantindre la condició d’esportista d’elit, alt nivell i alt rendiment en la data de l’avaluació final.