EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ

VALENCIANO-val

ESO I BATXILLERAT

EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ

SUPÒSIT PEL QUAL SOL·LICITA L’EXEMPCIÓ

a) Alumnat que es matricula en un centre situat en un municipi de l’article 35 (de predomini lingüístic valencià, com és el cas d’Elx ) de la Llei 4/1983 d’ús i ensenyament del valencià i que acredita residència temporal en la Comunida d Valenciana.

b) Alumnat que resideix i es matricula en un centre situat en un municipi de l’article 36 (de predomini lingüístic castellà) de la Llei 4/1983 d’ús i ensenyament del valencià.

c) Alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un centre situat en la Comunitat Valenciana matriculat en 1° o 2° de Batxillerat i que no haja cursat mai Valencià o equivalent.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

  • Supòsits a), b) i c): Còpia autèntica del DNI (passaport o NIE) de qui subscriu i de l’alumne/a, si el centre educatiu no disposa d’aquest document.

  • Supòsits a) i c): Fotocòpia de l’expedient acadèmic de primària i secundària.

  • Supòsit a) Còpia del contracte de treball de la mare, el pare o tutor/ a legal de l’alumne/a, o d’aquest/a mateix/a si és major d’edat, on conste la data de finalització.

  • Suposat b): En el cas de no coincidència de les dades domiciliàries del DNI o NIE, certificat d’empadronament on apareguen tant qui subscriu com l’alumne/a.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

  • Lloc: en la Secretaria de l’IES Vicente Verdú (Elx)

  • Sol·licitud: annex I [enllaç de descàrrega]

  • Termini: 1 setembre – 31 d’octubre

RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ

  • la Conselleria d’Educació resoldrà la sol·licitud d’exempció i la comunicarà als sol·licitants i al centre on cursa estudis.