MATRÍCULA FP

FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSTRUCCIONS PER A la MATRICULACIÓ CURS 2023-24

ALUMNAT 1r CICLE FORMATIU grau mig / superior

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA.Emplene la sol·licitud de matrícula en:

Telematrícula.es / Presencial

Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud de matrícula (al final del procés telemàtic), ha de descarregar el document en PDF, imprimir-lo i signar-lo. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

TAXES. ABANS DE VINDRE Al CENTRE. PAGAMENT EN LÍNIA o en entitat bancària. Model 046. Taxes per serveis administratius (Instituts): https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

 • TAXA ADMINISTRATIVA (2,04 €): TARGETA D’IDENTITAT MOD. 046 (alumnat 1r i 2n CFGM-CFGS)

MATRICULACIÓ: 20-27 DE JULIOL

Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9.00 h a 13.30 h del 20 al 27 de juliol.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud; si no fora possible, el signant emplenarà una declaració jurada de responsabilitat.

 • Informe de malalties cròniques de l’alumnat, si n’hi haguera.

 • Resguard del pagament bancari de la taxa administrativa que corresponga.

Pagament en EFECTIU.

 • PAGAMENT 10€: SEGUR ESCOLAR, CARNET ESCOLAR/FOTOCÒPIES, BIBLIOTECA

 • OPCIONAL. QUOTA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT: 20 € PER FAMÍLIA. Es pot pagar en efectiu en el centre el dia de la matrícula. Què aporta l’AFA?

 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per al centre (projectors, altaveus, etc.)

 • Orla fotogràfica i gala de graduació final de 4ºESO, 2n Batxillerat, 2ºCFGM, 2ºCFGS

Si ha al·legat les següents situacions, fotocòpia de la documentació justificativa:

 • Justificació de família nombrosa/monarental general o especial

 • Justificació de discapacitat del sol·licitant, pares o germans

Batxillerat i Formació Professional queden exclosos de l’AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT.

 • TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (autobús). Si està domiciliat en la partida de Matola, pot sol·licitar-ho com AUTORITZAT; quedarà a l’espera de l’existència de places vacants no cobertes pels beneficiaris (ESO).

FOTOGRAFIA. En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.