NOVETATS

val-elecciones-CE

CONSELL ESCOLAR

enter image description here


ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


S’han convocat les eleccions al Consell Escolar (CE) dels centres docents d’educació no universitària (Resolució del 22 de setembre de 2023).
En el cas de l’IES Número 11, s’haurà de renovar tot el Consell triat l’any anterior.

Composició del CE del nostre centre (nombre de representants):

 • Directora
 • Cap d’estudis
 • Secretari
 • Alumnat (4)
 • Famílies (5, 1 de l’Associació de Famílies de l’Alumnat)
 • Professorat (7)
 • PAEC (1) [Personal no docent especialitzat de suport a la inclusió a la unitat específica d’Educació Especial.]
 • Ajuntament (1)

Les candidatures s’hauran de presentar entre els dies 19 i 7 de novembre. Una vegada es publiquen les llistes provisionals i definitives, començarà la campanya electoral (15-21 novembre). El dia de les eleccions serà 23 de novembre.

El calendari detallat del procés electoral és el següent:

 • 13 octubre. Constitució de la Junta Electoral i publicació del cens electoral***

 • 18 octubre. Aprovació del cens electoral.

 • 19 octubre al 7 de novembre. Admissió de candidatures.

 • 8 novembre. Llista provisional de candidatures***.

 • 9 i 10 de novembre. Reclamacions a llista provisional.

 • 14 novembre. Llista definitiva de candidatures***.

 • 15 novembre a 21 de novembre. Campanya electoral.

 • 15 novembre. Constitució de la mesa electoral.

 • 16, 17, 20, 21 novembre. Vot no presencial.

 • 22 novembre. Jornada de reflexió.

 • 23 novembre. Votacions al Consell Escolar.

 • Reclamacions contra les decisions de les meses electorals: fins 28 novembre.

 • 30 novembre. Resolució de les reclamacions i proclamació de les candidatures electes.

 • 14 desembre. Sessió de constitució del Consell Escolar electe.

La publicació del cens, de les llistes de candidatures i dels resultats estarà disponible únicament en el tauler d’anuncis del centre.

La presentació de candidatures es farà en Secretaria. La documentació es pot descarregar dels següents enllaços:

Més informació: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació

VOT NO PRESENCIAL. SECTOR FAMÍLIES


INSTRUCCIONS

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a la Direcció del centre o a la mesa electoral, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
Termini per a sol·licitar i entregar vot no presencial

 • 16 al 22 de novembre. Lloc: Secretaria del centre
 • 23 novembre: Mesa electoral sector famílies

Procediment:

 • les paperetes i les instruccions estan disponibles en Secretaria. També es poden sol·licitar per correu electrònic a 03014873@edu.gva.es (en este cas, en el missatge ha de constar: nom i cognoms del sol·licitant i número de DNI o document d’identificació).
 • els pares, mares i tutors legals amb dret a vot poden consultar el cens disponible en el tauler d’anuncis del centre.

Sistema doble sobre:

 • sobre exterior amb signatura manuscrita del votant en revers que ha de coincidir amb la del DNI – NIE – Passaport
 • fotocòpia DNI – NIE- Passaport, engrapada al sobre exterior
 • sobre interior blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot
 • en la papereta el votant ha de marcar un màxim de tres candidatures.

Lliurament del doble sobre amb el vot

 • 16 al 22 de novembre.
 • opció 1: en Secretaria del centre. El lliurament podrà ser mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini, i rebrà un justificant de lliurament.
 • opció 2: enviament per correu postal certificat
 • 23 de novembre: Mesa electoral sector famílies

Normativa. Article 14. Vot no presencial del DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [DOCV 7837 / 26.07.2016]

CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS

S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació en Secretaria, abans del 30 d’octubre

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sol·licituds de convalidació amb mòduls professionals d’un determinat cicle formatiu. Més informació


ALUMNT USUARI DEL TRANSPORT ESCOLAR DE RUTA ALGODA MATOLA
L’autobús de ruta tIndrà la primera parada a la Venta La Rosa a les 7:05 h. del matí.
L’eixida des de l’IES Vicente Verdú serà a les 15:10h dilluns, dimarts, dijous i divendres. Dimecres tindrà l’eixida des de l’institut a les 14:15h.
Si hagués qualsevol canvi, se n’informarà a través de la pàgina web del centre.

SECRETARIA. Consultes : 03014873.secretaria@edu.gva.es