MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT DE L’IES VICENTE VERDÚ QUE PROMOCIONA O REPETEIX 1r, 2n, 3r, 4t ESO

CURS 2024-25
IES VICENTE VERDÚ
INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 2n ESO O QUE REPETEIX 1r O 2n ESO

DATES DE MATRÍCULA
Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9:00 h a 13:30 h.

 • 1 juliol. Alumnat de 1ESO A, B, C i D que promociona a 2ESO o que repeteix 1ESO.

 • 2 juliol. Alumnat de 1ESO E, F, G i H que promociona a 2ESO o que repeteix 1ESO.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?
Sol·licitud de matrícula emplenada i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

1. SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Descarregue i emplene la sol·licitud de matrícula en aquest enllaç

 • Si repeteix 1 ESO enllaç
 • Si promociona a 2 ESO o repeteix 2 ESO enllaç

2. PAGAMENTS. QUAN VINGA AL CENTRE, pagament en efectiu o resguard del pagament bancari (indiqueu nom i cogms de l’alumne/a i curs en què es matricula).

IBAN Cta. Bancaria AFA IES VICENTE VERDÚ:
ES23 3159 0075 1230 0176 7924

 • 10€ per alumne/a: AGENDA, CARNET ESCOLAR I DE FOTOCÒPIES
 • 20€ per família. QUOTA AMPA. Indiqueu si hi ha germans/es a l’institut.

Què aporta l’AMPA?

 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per alc entre (projectors, altaveus, etc.)
 • Orla i gala de graduació de final de 4t ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM, 2n 2CFGS.

3. FOTOGRAFIA

En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar/fotocòpies.

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 3r ESOI 4t ESO O QUE REPETEIX 3r O 4t ESO

DATES DE MATRÍCULA
Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9:00 h a 13:30 h.

 • 3 juliol . Alumnat de 2 ESO A, B, C, D i E que repeteix 2ESO o que promociona a 3ESO.
 • 4 juliol. Alumnat de 2 ESO F i G que repeteix 2ESO o que promociona a 3ESO. Alumnat de 3 ESO A, B, PR i C que repeteix 3ESO o que promociona a 4ESO. Alumnat de 4 ESO que repeteix 4ESO.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?
Sol·licitud de matrícula emplenada i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.
**Fotocòpia del DNI ** de l’alumne/a, del pare/tutor, la mare/tutora.

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Descarregue i emplene la sol·licitud de matrícula en

 • Si repeteix 2ESO enllaç
 • Si promociona a 3ESO o repeteix 3 ESO enllaç
 • Si promociona a 3ESO PDC enllaç
 • Si promociona a 4 ESO o repeteix 4 ESO enllaç
 • Si promociona a 4 ESO PDC enllaç

2. PAGAMENTS. QUAN VINGA AL CENTRE, pagament en efectiu o resguard del pagament bancari (indiqueu nom i cogms de l’alumne/a i curs en què es matricula).
IBAN Cta. Bancaria AFA IES VICENTE VERDÚ:
ES23 3159 0075 1230 0176 7924

 • 10€ per alumne/a: AGENDA, CARNET ESCOLAR I DE FOTOCÒPIES
 • 20€ per família. QUOTA AMPA. Indiqueu si hi ha germans/es a l’institut.
  Què aporta l’AMPA?
 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per alc entre (projectors, altaveus, etc.)
 • Orla i gala de graduació de final de 4t ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM, 2n 2CFGS.

3. ASSEGURANÇA ESCOLAR. Pagament en efectiu: 1,12 €: Alumnat de 3r i 4t ESO, batxillerat i FP.
4. FOTOGRAFIA
En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.