CONVALIDACIONS I EXEMPCIONS

PORTAL-EDU

** S’ha de presentar la sol·licitud i la documentació en Secretaria, abans del 30 d’octubre

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sol·licitud general, que s’ha presentar en Secretaria, acompanyada de la documentació justificativa. [informació / sol·licitud]
S’informarà al so·licitant una vegada s’haja resolt, bé per Direcció del centre o Direcció Territorial d’Educació, segons corresponga.