BATXILLERAT. CONVALIDACIONS DANSA

DANZA-BAT-val

CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT PER A l’ALUMNAT QUE CURSA ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA

ALUMNAT D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA

Sol·licitud de convalidació

Assignatura Batxillerat a convalidar Assignatura requerida d’Ensenyaments professionals de Danza
Llenguatge i pràctica musical 3r curs de Música
Literatura Universal Una assignatura de contingut anàleg.
Història de l’Art Una assignatura de contingut anàleg.
Optativa de 1r curs Una assignatura que se supere en el mateix curs escolar o que s’haja superat en els dos cursos escolars anteriors.
Optativa de 2° curs Una assignatura que se supere en el mateix curs escolar o que s’haja superat en els dos cursos escolars anteriors.

Sol·licitud d’exempció de la matèria d’Educació Física

Alumnat que curse simultàniament estudis d’Ensenyaments Professionals de Dansa.

Presentació de la sol·licitud i documentació

 • Lloc: en la Secretaria de l’IES Vicente Verdú (Elx)

 • Sol·licitud: annex XII del Decret 108/2022 [enllaç de descàrrega]

 • Termini: 1 setembre – 31 d’octubre

CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES DE BATXILLERAT

 • a) Si ja ha superat una assignatura de les requerides per a Batxillerat en ensenyaments professionals de Danza cal presentar el certificat acadèmic acreditatiu.

  b) Si està cursant qualsevol de les assignatures dels ensenyaments professionals de Dansa que cal superar per a obtindre aquesta convalidació,

  • abans del 31 d’octubre s’ha de presentar el certificat de matrícula de l’assignatura dels ensenyaments professionals de dansa.

  • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic (emés pel c onservatorio o centre professional) que acredite la superació de l’assignatura corresponent dels ensenyaments professionals de dansa.

EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA

 • abans del 31 d’octubre, cal presentar certificat de matrícula en el conservatori o centre professional de dansa del curs actual.

 • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic que acredite haver mantingut la matrícula en el conservatori o centre professional de dansa fins a la data de l’avaluació final.

Resolució provisional de la sol·licitud de convalidació i exempció

 • abans del 30 de novembre

 • la Directora de l’IES Vicente Verdú resoldrà la sol·licitud i informarà els sol·licitants. Es concedirà si es compleixen els requisits i es denegarà en cas contrari.

Avaluació de l’assignatura convalidada

La matèria convalidable aparecerá com a “Pendent de Convalidació” (PTC). Al finalitzar el curso, si acredita la condició per a la convalidació, en l’acta final d’avaluació constarà “Optativa Convalidada” (OC). La matèria d’Educació Física apareixerà com a «Pendent d’Exempció» (PTE) durant el curs i en finalitzar-lo, si acredita la condició per a l’exempció s’anotarà com a «exempt/a» (ET).