ALUMNAT QUE PROMOCIONA O REPETEIX BATXILLERAT

CURS 2024-25
IES VICENTE VERDÚ
INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 2n BATXILLERAT
QUE REPETEIX 1n O 2n BATXILLERAT

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Emplene la sol·licitud de matrícula en:
Si promociona a 2n batxillerat: [Ciències i Tecnologia / Humanitats i Cièncias Socials ]
Si repeteix 1r bachillerato [Humanitats / Ciències Socials / Ciències i Tecnologia]
Si repeteix 2n batxillerat: [Humanitats / Ciències Socials / Ciències i Tecnologia]

Ha de descarregar el document de matrícula en PDF, emplenar-lo i signar-lo. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

TAXES. ABANS DE VINDRE Al CENTRE. PAGAMENT EN LÍNIA o en entitat bancària. Model 046. Taxes per serveis administratius (Instituts): https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

 • TAXA ADMINISTRATIVA (2,26 €): TARGETA D’IDENTITAT MOD. 046 (alumnat 1r i 2n batxillerat)

 • TAXA ADMINISTRATIVA (4,28 €): EXPEDICIÓ HISTORIAL ACADÈMIC BATXILLERAT. (només alumnat 1r batxillerat)

MATRICULACIÓ: 5 DE JULIOL

Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9:00 h a 13:30 h el 5 de juliol.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud; si no fora possible, el signant emplenarà una declaració jurada de responsabilitat.

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant i del pare/tutor, mare/tutora.

 • Informe de malalties cròniques de l’alumnat, si n’hi haguera.

 • Si ha al·legat les següents situacions, fotocòpia de la documentació justificativa:
  – Justificació de família nombrosa/monarental general o especial
  – Justificació de discapacitat del sol·licitant, pares o germans

 • Resguard del pagament bancari de la taxa administrativa que corresponga.

PAGAMENTS QUAN VINGA AL CENTRE, pagament en efectiu o resguard del pagament bancari (indiqueu nom i cogms de l’alumne/a i curs en què es matricula).

IBAN Cta. Bancaria AFA IES VICENTE VERDÚ:
ES23 3159 0075 1230 0176 7924

 • 10€ per alumne/a: AGENDA, CARNET ESCOLAR I DE FOTOCÒPIES, ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA.
 • 20€ per família. QUOTA AMPA. Indiqueu si hi ha germans/es a l’institut.

Què aporta l’AMPA?

 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per alc entre (projectors, altaveus, etc.)
 • Orla i gala de graduació de final de 4t ESO, 2n Batxillerat, 2n CFGM, 2n 2CFGS.

Batxillerat i Formació Professional quedan fora de l’AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT.

 • TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (autobús). Si està domiciliat en la partida de Matola, pot sol·licitarel com AUTORITZAT; quedarà a l’espera de l’existència de places vacants no cobertes pels beneficiaris (ESO).

FOTOGRAFIA. En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.