ALUMNAT QUE PROMOCIONA O REPETEIX BATXILLERAT

cas-matricula-promocion-BAT

ALUMNAT QUE PROMOCIONA A 2n BATXILLERAT O QUE REPETEIX 1r O 2n BATXILLERAT

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Emplene la sol·licitud de matrícula en:
Si promociona a 2n batxillerat: 2n Ciències i Tecnologia / 2n Humanitats i Ciències Socials

Si repeteix 1rHumanitats i Ciències Socials 1r Ciències i Tecnologia

Repeteix i vol canviar 1r General

Si repiteix 2n Humanitats i Ciències Socials / 2n Ciències i Tecnologia


Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud de matrícula (al final del procés telemàtic), ha de descarregar el document en PDF, imprimir-lo i signar-lo. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

TAXES. ABANS DE VINDRE Al CENTRE. PAGAMENT EN LÍNIA o en entitat bancària. Model 046. Taxes per serveis administratius (Instituts): https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

 • TAXA ADMINISTRATIVA (2,04 €): TARGETA D’IDENTITAT MOD. 046 (alumnat 1r i 2n batxillerat)

 • TAXA ADMINISTRATIVA (3,85 €): EXPEDICIÓ HISTORIAL ACADÈMIC BATXILLERAT. (alumnat 1r batxillerat)

MATRICULACIÓ: 7 DE JULIOL

Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9.00 h a 13.30 h el 7 de juliol.

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud; si no fora possible, el signant emplenarà una declaració jurada de responsabilitat.

 • Informe de malalties cròniques de l’alumnat, si n’hi haguera.

 • Resguard del pagament bancari de la taxa administrativa que corresponga.

Pagament en EFECTIU.

 • PAGAMENT 10€: SEGUR ESCOLAR, CARNET ESCOLAR/FOTOCÒPIES, BIBLIOTECA

 • OPCIONAL. QUOTA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT: 20 € PER FAMÍLIA. Es pot pagar en efectiu en el centre el dia de la matrícula. Què aporta l’AFA?

 • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per al centre (projectors, altaveus, etc.)

 • Orla fotogràfica i gala de graduació de final de 4ºESO i 2n Batxillerat.

Si ha al·legat les següents situacions, fotocòpia de la documentació justificativa:

 • Justificació de família nombrosa/monarental general o especial

 • Justificació de discapacitat del sol·licitant, pares o germans

Batxillerat i Formació Professional queden exclosos de l’AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT.

 • TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (autobús). Si està domiciliat en la partida de Matola, pot sol·licitar-ho com AUTORITZAT; quedarà a l’espera de l’existència de places vacants no cobertes pels beneficiaris (ESO).

FOTOGRAFIA. En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.