ALUMNAT D’ADMISSIÓ

cas-matricula-promocion-BAT

ALUMNAT QUE HA SOL·LICITAT ADMISSIÓ  A  1r i 2n BATXILLERAT 
Una vegada isquen les llistes  definitives d’admesos (24 de juliol) ha de formalitzar la  matrícula del 24 al 27 de juliol  en telematrícula.es.  Presencial fins al 28 de juliol, de 9 a 13 h  [si no formalitza la matrícula, la seua plaça serà ocupada per una altra persona de la llista d’espera]   en horari de 9 a 13 h.

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA. Emplene la sol·licitud de matrícula en TELEMATRÍCULA.ES:
Una vegada emplenada i enviada la sol·licitud de matrícula (al final del procés telemàtic), ha de descarregar el document en PDF, imprimir-lo i signar-lo. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud.

TAXES. ABANS DE VINDRE Al CENTRE. PAGAMENT EN LÍNIA o en entitat bancària. Model 046. Taxes per serveis administratius (Instituts): https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=admin

 • TAXA ADMINISTRATIVA (2,04 €): TARGETA D’IDENTITAT MOD. 046 (alumnat 1r i 2n batxillerat)

 • TAXA ADMINISTRATIVA (3,85 €): EXPEDICIÓ HISTORIAL ACADÈMIC BATXILLERAT. (alumnat 1r batxillerat)

MATRICULACIÓ: 24 Al 28 DE JULIOL

Ha d’acudir a la Secretaria del centre en horari de 9.00 h a 13.30 h

QUINS DOCUMENTS HA DE PORTAR?

 • Sol·licitud de matrícula impresa i signada pel pare, mare o tutor/a legal. En cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga tots dos progenitors hauran de signar la sol·licitud; si no fora possible, el signant emplenarà una declaració jurada de responsabilitat.

 • Informe de malalties cròniques de l’alumnat, si n’hi haguera.

 • Resguard del pagament bancari de la taxa administrativa que corresponga.

 • NOMÉS l’alumnat que prové de CENTRES NO FINANÇATS AMB FONS PÚBLICS haurà de presentar el requisit acadèmic durant el procés d’admissió (certificat acadèmic on conste la nota mitjana de l’etapa ESO que dona accés a aquests estudis (Original i còpia). Vegeu punt 2 de l’apartat CATORZÉ de la resolució de la Conselleria d’Educació.
 •  Sol·licitud emplenada d’accés a la WEB FAMÍLIA. https://ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/sol-licitud_acces_web_familia.pdf

Pagament en EFECTIU.

 • PAGAMENT 10€: SEGUR ESCOLAR, CARNET ESCOLAR/FOTOCÒPIES, BIBLIOTECA

 • OPCIONAL. QUOTA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE L’ALUMNAT: 20 € PER FAMÍLIA. Es pot pagar en efectiu en el centre el dia de la matrícula. Què aporta l’AFA?

  • Finança part de les activitats extraescolars (viatges, concursos, desplaçaments) i compres de material necessari per al centre (projectors, altaveus, etc.)

  • Orla fotogràfica i gala de graduació de final de 4ºESO i 2n Batxillerat.

Si ha al·legat les següents situacions, fotocòpia de la documentació justificativa:

 • Justificació de família nombrosa/monarental general o especial

 • Justificació de discapacitat del sol·licitant, pares o germans

Batxillerat i Formació Professional queden exclosos de l’AJUDA INDIVIDUAL DE TRANSPORT.

 • TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU (autobús). Si està domiciliat en la partida de Matola, pot sol·licitar-ho com AUTORITZAT; quedarà a l’espera de l’existència de places vacants no cobertes pels beneficiaris (ESO).

FOTOGRAFIA. En el moment de la matrícula se li prendrà una fotografia que s’incorporarà a la seua fitxa en Ítaca (l’aplicació de la Conselleria d’Educació) i al carnet escolar.