ESO. CONVALIDACIONS MÚSICA

MUSICA-ESO-val

CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES D’ESO PER A L’ALUMNAT QUE CURSA O HA CURSAT ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

ALUMNES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

Sol·licitud de convalidació

Assignatura ESO a convalidar Assignatura requerida d’Ensenyaments professionals de Música
MÚSICA 1º ESO Instrument o Veu de 1r curs
MÚSICA 2º ESO Instrument o Veu de 1r curs
MÚSICA 4º ESO Instrument o Veu de 2n curs
OPTATIVA 1º/2º/3º/ 4º ESO Qualsevol assignatura d’ensenyaments professionals de Música

Presentació de la sol·licitud i documentació

 • Lloc: en la Secretaria de l’IES Vicente Verdú (Elx)

 • Sol·licitud: annex I de l’Ordre 19/2023 [enllaç de descàrrega]

 • Termini: 1 setembre – 31 d’octubre

 • Documentació per a convalidar la matèria Música (ESO):

  a) Si ja ha superat l’assignatura Instrument o Veu (ESO) dels ensenyaments professionals de Música cal presentar el certificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura.

  b) Si està cursant qualsevol de les assignatures dels ensenyaments professionals de Música que cal superar per a obtindre aquesta convalidació,

  • abans del 31 d’octubre s’ha de presentar el certificat de matrícula de l’assignatura dels ensenyaments professionals de música.

  • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic (emés pel c onservatorio o centre professional) que acredite la superació de l’assignatura corresponent dels ensenyaments professionals de música.

 • Documentació per a convalidació de la matèria optativa (de 1r a 4t ESO):

  • abans del 31 d’octubre, cal presentar certificat de matrícula en el conservatori o centre professional de música del curs actual.

  • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic que acredite haver mantingut la matrícula en el conservatori o centre professional de música fins a la data de l’avaluació final.

Resolució provisional de la sol·licitud de convalidació

 • abans del 30 de novembre

 • la Directora de l’IES Vicente Verdú resoldrà la sol·licitud de convalidació i informarà els sol·licitants. Es concedirà la convalidació si es compleixen els requisits i es denegarà en cas contrari.

Avaluació de l’assignatura convalidada

Al llarg del curs la matèria estarà com a “Pendent de Convalidació” (PTC).

En finalitzar el curs si acredita que manté la condició per a la convalidació, en l’acta final d’avaluació constarà “Optativa Convalidada” (OC).