ESO. CONVALIDACIONS DANSA

DANZA-ESO-val

**CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES ESO PER A l’ALUMNAT QUE CURSA ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA **

ALUMNES D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE DANSA

Sol·licitud de convalidació

Assignatura ESO a convalidar Assignatura requerida d’Ensenyaments professionals de Danza
MÚSICA 1r ESO Música de 1r curs
MÚSICA 2n ESO Música de 1r curs
MÚSICA 4t ESO Música de 2n curs
1r /2n/ 3r / 4t ESO OPTATIVA** EDUCACIÓ FÍSICA*** Qualsevol assignatura d’ensenyaments professionals de Dansa

** convalidació d’optativa.

*** exempció d’Educació Física

Presentació de la sol·licitud i documentació

 • Lloc: en la Secretaria de l’IES Vicente Verdú (Elx)

 • Sol·licitud: annex II de l’Ordre 19/2023 [enllaç de descàrrega]

 • Termini: 1 setembre – 31 d’octubre

 • Documentació per a convalidació de la matèria Música

  a) Si ja ha superat l’assignatura Música de els ensenyaments professionals de Dansa cal presentar el certificat acadèmic que l’acredite.

  b) Si està cursant qualsevol de les assignatures dels ensenyaments professionals de Dansa que cal superar per a obtindre aquesta convalidació,

  • abans del 31 d’octubre s’ha de presentar el certificat de matrícula de l’assignatura Música dels ensenyaments professionals de dansa.

  • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic (emés pel c onservatorio o centre professional de Dansa) que acredite la superació de l’assignatura de Música dels ensenyaments professionals de dansa.

 • Documentació per a convalidació de la matèria optativa i l’exempció d’Educació Física (de 1r a 4t ESO):

  • abans del 31 d’octubre, cal presentar certificat de matrícula en el conservatori o centre professional de Dansa del curs actual.

  • A principis de juny, abans que finalitze el curs, s’haurà de presentar un certificat acadèmic que acredite haver mantingut la matrícula en el conservatori o centre professional de Dansa fins a la data de l’avaluació final.

Resolució provisional de la sol·licitud de convalidació

 • abans del 30 de novembre

 • la Directora de l’IES Vicente Verdú resoldrà la sol·licitud de convalidació i informarà els sol·licitants. Es concedirà la convalidació si es compleixen els requisits i es denegarà en cas contrari.

Avaluació de l’assignatura convalidada

Al llarg del curs la matèria aparecerá com a “Pendent de Convalidació” (PTC).

Al finalitzar el curs si acredita que manté la condició per a la convalidació, en l’acta final d’avaluació constarà “Optativa Convalidada” (OC).