PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

MATRÍCULA EN LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2024

1. Descàrrega i emplena la sol·licitud de títol de batxillerat.

 • Instruccions [ací]

 • Sol·licitud [ací]

2. Descàrrega [ací] i emplena el full de matrícula en la prova d’accés a la universitat.

Taxes de matrícula a la PAU 2024:

a) Matrícula ordinària: 78,20 euros

b) Matrícula família nombrosa i monoparental de categoria general: 39,10 euros

Estudiants exempts del pagament de les taxes:

 • Matrícula d’honor en l’avaluació global de batxillerat.

 • Famílies nombroses i monoparentals de categoria especial.

 • Víctima d’actes de violència sobre la dona.

 • Estudiants que hagen sigut víctimes de bandes armades i elements terroristes.

 • Estudiants amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.

Atenció. És obligatòria la direcció de correu electrònic i el número de telèfon mòbil perquè seràn imprescindibles per a la consulta i descàrrega de notes, el procediment de revisió i la sol·licitud de visionat d’exàmens. També per a realitzar la [Preinscripció en la Universitat] de manera telemàtica. La recuperació, en cas de pèrdua, de les claus d’accés se’ls comunicaria a aqueixa adreça de correu.

3. Paga en l’entitat bancària o realitza el pagament en línia de les taxes.

 1. Taxes d’expedició del títol de batxillerat: ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS
 • (en «òrgan gestor» triar «Instituts d’Alacant» i en «taxa», marcar «Títol de Batxillerat»)

b. Taxes de la PAU segons instruccions de la UMH: universite.umh.es/recibos?pau=pau

«Tipus»: Proves d’accés a la universitat. «Subtipus»: Matrícula PAU 2023-2024.

«Observacions»: IES VICENTE VERDÚ.

 • Tutorial: pagament de taxes [aquí]

4. Lliurament els següents documents en Secretaria.

 • Sol·licitud del títol de batxillerat, emplenat i signat.

 • Full de matrícula PAU, emplenada i signada.

 • Justificants d’haver fet el pagament de les dues taxes.

Si l’alumnat fora família nombrosa, família monoparental o té una discapacitat igual o superior al 33% i ho fa valdre per a reduir l’import de la taxa, ha d’acreditar-lo amb fotocòpia del carnet o fotocòpia del document corresponent.

 • Fotocòpia del DNI (totes dues cares) del sol·licitant.

  Últim dia de lliurament de la documentació:

  • Convocatòria ordinària: del 20 al 24 de maig, abans de les 14 h

   Convocatòria extraordinària del 17 al 19 de juny, abans de les 14 h

Consultes: 03014873.secretaria@edu.gva.es Telèfon 965 69 48 76

CALENDARI PAU

 • Tribunal 5, Universitat Miguel Hernández, Campus Elx, Edifici Altabix,

 • Convocatòries: ordinària dies 4, 5 i 6 de juny de 2024 / extraordinària dies 2, 3 i 4 de juliol de 2024

 • Resultats. Convocatòria ordinària: 14 de juny (13:00 h) / extraordinària: 9 de juliol (17:00 h)

Més informació (horari de les Proves d’Accésmatrícula, reclamacions, etc.) en: