VOT NO PRESENCIAL. SECTOR FAMÍLIES

 val-voto-no-presencial

CONSELL ESCOLAR

enter image description here

VOT NO PRESENCIAL. SECTOR FAMÍLIES

Eleccions al Consell Escolar

INSTRUCCIONS

Les famílies podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa electoral del centre per correu certificat o entregant-lo a la Direcció del centre o a la mesa electoral, mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini.
Termini per a sol·licitar i entregar vot no presencial

 • 16 al 22 de novembre. Lloc: Secretaria del centre
 • 23 novembre: Mesa electoral sector famílies

Procediment:

 • les paperetes i les instruccions estan disponibles en Secretaria. També es poden sol·licitar per correu electrònic a 03014873@edu.gva.es (en este cas, en el missatge ha de constar: nom i cognoms del sol·licitant i número de DNI o document d’identificació).
 • els pares, mares i tutors legals amb dret a vot poden consultar el cens disponible en el tauler d’anuncis del centre.

Sistema doble sobre:

 • sobre exterior amb signatura manuscrita del votant en revers que ha de coincidir amb la del DNI – NIE – Passaport
 • fotocòpia DNI – NIE- Passaport, engrapada al sobre exterior
 • sobre interior blanc i tancat en l’interior del qual s’haurà inclòs la papereta de vot
 • en la papereta el votant ha de marcar un màxim de tres candidatures.

Lliurament del doble sobre amb el vot

 • 16 al 22 de novembre.
 • opció 1: en Secretaria del centre. El lliurament podrà ser mitjançant missatger, familiar o mandatari, abans de la realització de l’escrutini, i rebrà un justificant de lliurament.
 • opció 2: enviament per correu postal certificat
 • 23 de novembre: Mesa electoral sector famílies

Normativa. Article 14. Vot no presencial del DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics. [DOCV 7837 / 26.07.2016]