Cicle Superior de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE)

imageselectri

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d’antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior. Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.
 2. Sistemes i circuits elèctrics.
 3. Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
 4. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 5. Configuració d’instal·lacions elèctriques.
 6. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
 2. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.
 3. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 4. Empresa i iniciativa emprenedora.
 5. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
 6. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat de Ciències i Tecnologia, de Batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de Cou o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen. 

TITULACIONS EQUIVALENTS 

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Màquines Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Instal·lacions i Línies Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Electricitat Naval, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques. (LOGSE)

 

RD 1127/2010 BOE 08/10/2010 Currículum CV Accés a través de prova Horari