Cicle Superior d’Administració i Finances (LOE)

contabilidad

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Administratiu d’oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d’assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l’Administració pública. Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d’atenció al client.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 1. Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 2. Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
 3. Ofimàtica i procés de la información.
 4. Proceso integral de l’activitat comercial.
 5. Comunicació i atenció al cliente.
 6. Anglés.
 7. Formación i orientació laboral.
 8. Gestió de recursos humans.

Segon curs:

 1. Gestió finançera.
 2. Comptabilitat i fiscalitat.
 3. Gestió logística i comercial.
 4. Simulació empresarial.
 5. Projecte d’Administració i finances.
 6. Formació en Centres de Treball.

 

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

El títol de Tècnic Superior en Administració i finances permet l’accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
 • Tècnic especialista en Administrativa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tèccnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Comptabilitat, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Entitats d’Estalvi, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Administració Empresarial, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Administració d’Empreses, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Comptabilitat i Administració en la Xicoteta i Mitjana Empresa, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic especialista en Comptabilitat i Gestió, branca Administrativa i Comercial. (FP2)
 • Tècnic Superior en Administració i Finances (LOGSE)
RD 1584/2011 4-11-2011
Currículum C.V.
Accés a través de prova Horari