T.P.B. Electricitat i electrònica

T.P.B. Electricitat i Electrònica

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i Electrònica

Grau Bàsic 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits. Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica. Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. Operador d’acoblament d’equips elèctrics i electrònics. Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. Muntador de components en plaques de circuit imprés.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Instal·lacions elèctriques i domòtiques.
 • Equips elèctrics i electrònics.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoría.
 • Formación y Orientación Laboral I.
 • Formación en centros de trabajo(Unidad formativa I).

Segon curs:

 • Instal·lacions de telecomunicacions.
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Tutoría.
 • Formación y Orientación Laboral II.
 • Formación en centros de trabajo(Unidad formativa II).

COM S’ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítimo-Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil