T.P.B. Servicis administratius

T.P.B. Servicis administratius

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i Gestió

Grau Bàsic 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar d’oficina. Auxiliar de servicis generals. Auxiliar d’arxiu. Ordenança. Auxiliar d’informació. Telefonista en servicis centrals d’informació. Classificador i/o repartidor de correspondència. Gravador-verificador de dades. Auxiliar de digitalització. Operador documental. Auxiliar de venda. Auxiliar de dependent de comerç. Operador/a de cobrament o Caixer/a.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Tractament informàtic de dades.
 • Tècniques administratives bàsiques.
 • Atenció al client.
 • Preparació de comandes i venda de productes.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral I.

Segon curs:

 • Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
 • Arxiu i comunicació.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en SERVICIS ADMINISTRATIUS.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

 • Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques.