Formació Professional

Els cicles formatius de grau mitjà de l’Ies Sixto Marco ofereixen l’oportunitat a estudiants i professors de fer mobilitats a països col·laboradors per internacionalitzar els estudis que s’han cursat.

Els alumnes poden optar amb una d’aquestes beques a la realització del període de formació en centres de treball a països socis com Itàlia i/o Portugal, mentre que els professors i professores del centre educatiu poden, bé acompanyar els alumnes fins al centre de destinació, bé, realitzar la seva pròpia mobilitat amb un període d’observació (job shadowing) al centre educatiu/empresa sòcia.

Formem part de dos consorcis:

Al primer d’ells, ATEVAL (Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana) participem amb alumnat de la família professional de Tèxtil, Confecció i Pell. A aquestes beques hi poden accedir alumnes de grau mitjà de calçat i marroquineria. Aquests alumnes cursaran el mòdul de formació en centres de treball durant tres mesos en una empresa del sector, on sota la supervisió d’un tutor d’empresa i un tutor de centre educatiu adquiriran les destreses i habilitats pròpies del títol que han cursat.

El segon dels consorcis és AJEV (Associació de Joves Empresaris a València), i s’hi inclou la nostra família professional d’Administració i Gestió. Els alumnes i les alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa poden cursar un mes del període de formació en centres de treball a empreses de països socis. Els professors i professores, per la seva banda, tindran l’oportunitat de fer mobilitats i/o acompanyaments als alumnes.