T.S. Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

T.S. Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat i Electrònica

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en projectes electrotècnics. Projectista electrotècnic. Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a vivendes i edificis. Projectista d’instal·lacions d’electrificació en baixa tensió per a locals especials. Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior. Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica en mitjana tensió i centres de transformació. Projectista en instal·lacions d’antenes i de telefonia per a vivendes i edificis. Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis. Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades. Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior. Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques. Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis. Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior. Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Cap d’equip d’instal·ladors en xarxes elèctriques de distribució en baixa tensió i enllumenat exterior. Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques.
 • Sistemes i circuits elèctrics.
 • Desenrotllament de xarxes elèctriques i centres de transformació.
 • Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 • Configuració d’instal·lacions elèctriques.
 • Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Processos en instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions.
 • Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques.
 • Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC,  de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Màquines Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Instal·lacions i Línies Elèctriques, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Especialista en Electricitat Naval, branca Electricitat i Electrònica. (FP2)
 • Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques. (LOGSE)