T.S. Assistència a la Direcció

T.S. Assistència a la Direcció

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Administració i Gestió

⇒ Descarregar tríptic del T.S. Assistència a la Direcció

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Assistent a la direcció. Assistent personal. Secretari/a de direcció. Assistent de despatxos i oficines. Assistent jurídic. Assistent en departaments de Recursos Humans. Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
 • Ofimàtica i procés de la informació.
 • Procés integral de l’activitat comercial.
 • Comunicació i atenció al client.
 • Anglés.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Protocol empresarial.
 • Organització d’esdeveniments empresarials.
 • Gestió avançada de la informació.
 • Segona llengua estrangera.
 • Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Projecte d’assistència a la direcció.
 • Formació en centres de treball.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BHCS; Batxillerat LOE modalitat BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitat BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, BCHS, o BL; o haver superat l’opció C ó D de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció A ó B de COU ó el Preu superat.
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

El títol de Tècnic Superior en Assistència a la Direcció permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Secretariat, branca Administrativa i Comercial.
 • Tècnic Especialista en Secretariat Executiu de Direcció, branca Administrativa i Comercial.
 • Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe de Direcció, branca Administrativa i Comercial.
 • Tècnic Especialista en Secretariat Bilingüe i Comercial, branca Administrativa i Comercial.
 • Tècnic Especialista en Secretariat Executiu Multilingüe, branca Administrativa i Comercial.
 • Tècnic Especialista en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, branca Administrativa i Comercial.
 • Tècnic Superior en Secretariat (LOGSE)