T.S. Disseny i Producció de Calçat i Complements

T.S. Disseny i Producció de Calçat i Complements

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i Pell

Grau Superior 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR 

Dissenyador tècnic d’indústria auxiliar. Dissenyador tècnic de calçat. Dissenyador tècnic d’articles de marroquineria. Tècnic de patronatge amb CAD/CAM. Patronista-escalador de calçat. Patronista d’articles de marroquineria. Modelista-patronista-ajustador de calçat. Modelista-patronista d’articles de marroquineria. Tècnic de desenrotllament de productes de calçat (I+D+I). Tècnic en desplegament de productes de marroquineria (I+D+I). Tècnic en fabricació de calçat. Tècnic en fabricació d’articles de marroquineria. Tècnic en control de qualitat en indústries del calçat i la marroquineria. Tècnic d’organització. Encarregat d’oficina tècnica. Cap de fabricació. Supervisor de qualitat. Controlador de producció. Cap de qualitat. Cap de secció. Cap d’equip.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Ajust i patronatge de calçat i complements.
 • Calçat i tendències.
 • Materials en tèxtil, confecció i pell.
 • Disseny tècnic de calçat i complements.
 • Formació i orientació laboral.
 • Industrialització de patrons de calçat.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Elaboració de prototips.
 • Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.
 • Organització de la producció en confecció industrial.
 • Processos de producció de calçat.
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de Disseny i producció de calçat i complements.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BCT ó BA, Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat l’opció A o B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre l’opció C o D de COU o el Preu superat .
 • Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY I PRODUCCIÓ DE CALÇAT I COMPLEMENTS.

El títol de Tècnic Superior en Disseny i producció de calçat i complements permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

 • Tècnic Especialista en Fabricació del Calçat, branca Pell. (FP2)