Informació general COVID

  • GESTIÓ DE CASOS COVID (informació de Conselleria de Sanitat)

  • No s'ha d'assistir al centre educatiu
   • Amb 37,5° de febre
   • Amb simptomatologia compatible amb COVID: falta de gust i olfacte, tos, febre i/o mal de cap, cansament extrem, problemes gastrointestinals…segons els experts, aquests símptomes apareixen associats. Però davant qualsevol dubte, per favor, sempre criden al seu Centre de Salut de referència. Els serveis sanitaris són els únics que poden decidir què fer en aquesta situació.
   • Alumnat que estiga a l'espera de PCR.
  • Gestió casos sospitosos en el centre educatiu
   • Les famílies han de cridar al centre 96 695 73 05 i sol·licitar que els passen amb un membre de l'Equip Directiu per a comunicar la situació.
   • Alumnat considerat contacte estret d'un positiu sense relació amb l'àmbit escolar, serà posat en QUARANTENA preventiva per part de Salut Pública. També per simptomatologia compatible amb COVID.
   • El centre activarà el PROTOCOL D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, enviant les tasques a través de la web ÍTACA FAMÍLIA  o, en defecte d'això, la derivació a la plataforma AULES. Si alguna família no compta amb dispositius electrònics, s'informarà el centre perquè es procedisca a l'enviament dels materials al domicili.
   • El/la tutor/a portarà un seguiment de l'evolució de l'alumnat.
   • Si el/la alumne/a és negatiu, es comunicarà al centre docent, i se seguiran les instruccions de Salut Pública. Generalment, mantindre la quarantena de 10 dies. En finalitzar, s'avisarà novament per a la incorporació del/l'alumne/a amb total normalitat.
  • Gestió de casos positius en el centre educatiu
   • Les famílies de l'alumnat comunicaran de manera immediata el positiu a l'Equip directiu (96 695 73 05) per a poder activar el PROTOCOL COVID en coordinació amb Salut Pública.
   • Es realitzarà el primer rastreig dels possibles “contactes estrets” en el centre educatiu. És a dir, alumnat que haja pogut romandre a menys de 1,5 m de distància interpersonal, sense màscara més de 15-20 minutos.
   • Aquests contactes estrets hauran de romandre a casa en QUARANTENA fins que Salut Pública indique que poden tornar al centre educatiu.
   • El centre avisarà a les famílies d'aquest alumnat perquè inicien quarantena preventiva a l'espera de ser cridats per Salut Pública per a la PCR.
   • Enviament de l'Annex III amb tota la documentació a Salut Pública.
   • Quan l'alumnat ja estiga bé i reba l'alta, haurà de contactar amb el centre educatiu per a avisar de la seua incorporació amb total normalitat.
   • Igualment, s'activarà el PROTOCOL D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA perquè aquest alumnat, en la mesura de les seues possibilitats, puga continuar amb el seu procés formatiu.
  • La responsable COVID del centre és Tanya Martínez Bonastre, directora de l'IES La Canal, però l'Equip Directiu al complet, treballa sense descans en les labors d'atenció, rastreig i comunicació a les famílies. Igualment, els/les tutors/as dels grups serveixen com a enllaç a través de l'aplicació ÍTACA WEB FAMÍLIA.
  • INFOGRAFIES QUARANTENA_MINISTERI DE SANITAT
   https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/ciudadania.htmMoltes gràcies per la seua atenció i col·laboració. Frenar el coronavirus és tasca de tod@s.