G. B. – Fabricació i Muntatge

ACCÉS

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

DURACIÓ

 • 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

MÒDULS PROFESSIONALS (Assignatures)

Primer cursSegon Curs
Operacions bàsiques de fabricacióXarxes d’Evacuació
Soldadura i carpinteria metàlicaFontaneria i calefacció bàsica
Carpinteria d’aluminio i PVCMuntatge d’equips de climatització
Ciències aplicades ICiències aplicades II
Comunicació i SocietatComunicació i societat II
Formació i Orientació Laboral IFormació i orientació laboral II
Formació en Centres de Treball (Unidad Formativa I)Formació i orientació laboral II

PRÀCTICAS EN EMPRESES (FCT)

 • 240 hores de pràctiques en empreses que es realitzen en períodes de 120 hores coincidint amb la finalització de cada curs.

EIXIDES ACADÈMIQUES

 • A un cicle formatiu de grau mitjà on es tindrà preferència especialment en:
  • T. Joieria (LOGSE)
  • T. Mecanitzat
  • T. Soldadura i Caldereria
  • T. Conformació per Emmotlament de Metalls i Polímers
  • T. Instal·lacions de Producció de Calor
  • T. Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
  • T. Manteniment Electromecànic

EIXIDES LABORALS

 • Peons d’indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Manyana / manyà.
 • Acristalador / acristaladora.
 • Muntador / muntadora en obra.
 • Ajustador.
 • Assemblador / ajustadora ensambladora.
 • Lampista / lampista.
 • Muntador / muntadora d’equips de calefacció.
 • Mantenidor / mantenidora d’equips de calefacció.
 • Muntador / muntadora d’equips de climatització.
 • Mantenidor / mantenidora d’equips de climatització.
 • Instal·lador / instal·ladora de xarxes de subministrament i distribució d’aigua.