PAU

 

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

CURS 2021-2022

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

L'estructura de la Prova d'Accés a la Universitat 2021-22 constarà de dues parts:

Fase obligatòria

 • és de caràcter obligatori,
 • versarà sobre 4 matèries comunes i 1 matèria de modalitat,
 • la superació de la prova d'accés depén, exclusivament, de la nota de la fase obligatòria (juntament amb la nota de Batxillerat),
 • l'estudiant s'ha de presentar obligatòriament de l'assignatura troncal general de modalitat que ha cursat com a troncal general, i també obligatòriament de l'idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera.

Fase voluntària

 • és de caràcter voluntari,
 • versarà sobre les matèries relacionades amb els estudis que l'alumne pretén cursar,
 • permet millorar la nota final d'admissió als estudis universitaris,
 • l'estudiant s'examina en aquesta fase d'assignatures troncals d'opció de qualsevol modalitat de batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s'examina en Fase Obligatòria, o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s'examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no,fins a un màxim de quatre.

 

 

 

 

 

OPTATIVITAT PER ALS EXÀMENS

DE LA PAU (puntxar)

 

HORARI DE LES PROVES (puntxar)

DATES CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY

1.Matriculació de l ’estudiantat en les PAU: del 23 al 30 de maig (el termini finalitza a les 14 hores del dia 30 de maig.
2.Control de llistats i aules per les universitats: 1, 2 , 3 i 6 de juny.
3.Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat : 7, 8 i 9 de juny.
4.Correcció d’exàmens: del 10 al 15 de juny.
5.Introducció de notes: 16 de juny.
6.Entrega de notes: 17 de juny a partir de les 13 hores.
7.Termini per a sol·licitar revisions : 20 , 21 i 22 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 22)

8.Resolució per la Comissió Gestora de les re visions (incloent hi, si és el cas, la tercera correcció):
28 de juny.
9.Període de petició de v eure exàmens: 30 de juny i 1 de juliol.
10. Visualització d’ exàmens: 4 de juliol.

INSCRIPCIÓ

MOLT IMPORTANT: Del 23-30 de maig (a les 14 hores).

Es presentarà en el centre la següent documentació:

 1. Full d'inscripció a les proves.
 2. Full de sol·licitud títol de Batxillerat.
 3. Pagament de taxes per a l'expedició del títol de Batxillerat.
 4. Pagament de taxes de PAU.

INFORMACIÓ DE COM REALITZAR EL PAGAMENT DE TAXES

Poden enviar tota la documentació al correu: 03015154.secretaria@edu.gva.es 

DATES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA JULIOL

1.Matriculació de l ’estudiantat en les PAU: del 20 al 28 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 28 de juny).
2.Control de llistats i aules per les universitats: 30 de juny i 1 i 4 de juliol.
3.Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat : 5, 6 i 7 de juliol.
4.Correcció d’exàmens: del 8 al 12 de juliol.
5.Introducció de notes: 12 de juliol.
6.Entrega de notes: 12 de juliol, a partir de les 17 hores.
7.Termini per a sol·licitar revisions : 15, 18 i 19 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 19)

8.Resolució per la Comissió Gestora de les re visions (incloent hi, si és el cas, la tercera correcció):
21 de juliol.
9.Període de petició de v eure exàmens: 22 i 25 de juliol.
10. Visualització d’ exàmens: 27 de juliol.

 

INSCRIPCIÓ

MOLT IMPORTANT: Del 20-28 de juny (a les 14 hores).

Es presentarà en el centre la següent documentació:

 1. Full d'inscripció a les proves.
 2. Full de sol·licitud títol de Batxillerat.
 3. Pagament de taxes per a l'expedició del títol de Batxillerat.
 4. Pagament de taxes de PAU.

INFORMACIÓ DE COM REALITZAR EL PAGAMENT DE TAXES

Poden enviar tota la documentació al correu: 03015154.secretaria@edu.gva.es