PAU

 

PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

CURS 2022-2023

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA

L'estructura de la Prova d'Accés a la Universitat constarà de dues parts:

Fase obligatòria

 • és de caràcter obligatori,
 • versarà sobre 4 matèries comunes i 1 matèria de modalitat,
 • la superació de la prova d'accés depén, exclusivament, de la nota de la fase obligatòria (juntament amb la nota de Batxillerat),
 • l'estudiant s'ha de presentar obligatòriament de l'assignatura troncal general de modalitat que ha cursat com a troncal general, i també obligatòriament de l'idioma estranger cursat com a primera llengua estrangera.

Fase voluntària

 • és de caràcter voluntari,
 • versarà sobre les matèries relacionades amb els estudis que l'alumne pretén cursar,
 • permet millorar la nota final d'admissió als estudis universitaris,
 • l'estudiant s'examina en aquesta fase d'assignatures troncals d'opció de qualsevol modalitat de batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s'examina en Fase Obligatòria, o dels 3 idiomes estrangers diferents del que s'examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se, en aquesta Fase, de les assignatures que vulga, les haja cursades o no,fins a un màxim de quatre.

 

 

 

 

 

OPTATIVITAT PER ALS EXÀMENS

DE LA PAU (puntxar)

 

HORARI DE LES PROVES (puntxar)

DATES CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA JUNY

1.Matriculació de l ’estudiantat en les PAU: del 22 al 29 de maig (el termini finalitza a les 14 hores del dia 29 de maig.
2.Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat : 6, 7 i 8 de juny.
3.Correcció d’exàmens: del 9 al 14 de juny.
4.Introducció de notes: 15 de juny.
5.Entrega de notes: 16 de juny a partir de les 13 hores.
6.Termini per a sol·licitar revisions : 19 , 20 i 21 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 21)

7.Resolució per la Comissió Gestora de les re visions (incloent hi, si és el cas, la tercera correcció):
27 de juny.
8.Període de petició de v eure exàmens: 28 i 29 de juny.
9. Visualització d’ exàmens: 3 de juliol.

INSCRIPCIÓ

MOLT IMPORTANT: Del 22-29 de maig (a les 14 hores)

Es presentarà en el centre la següent documentació:

 1. Full d'inscripció a les proves.
 2. Full de sol·licitud títol de Batxillerat.
 3. Pagament de taxes per a l'expedició del títol de Batxillerat.
 4. Pagament de taxes de PAU.

INFORMACIÓ DE COM REALITZAR EL PAGAMENT DE TAXES

Poden enviar tota la documentació al correu: 03015154.secretaria@edu.gva.es 

DATES CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA JULIOL

1.Matriculació de l ’estudiantat en les PAU: del 19 al 26 de juny (el termini finalitza a les 14 hores del dia 26 de juny).
2.Realització dels exàmens de les PAU per l’alumnat : 4, 5 i 6 de juliol.
3.Correcció d’exàmens: del 7 al 10 de juliol.
4.Introducció de notes: 11 de juliol.
5.Entrega de notes: 11 de juliol, a partir de les 17 hores.
6.Termini per a sol·licitar revisions : 12, 13 i 14 de juliol (el termini finalitza a les 14 hores del dia 14)

7.Resolució per la Comissió Gestora de les re visions (incloent hi, si és el cas, la tercera correcció):
18 de juliol.
8.Període de petició de veure exàmens: 19 i 20 de juliol.
9. Visualització d’ exàmens: 24 de juliol.

 

INSCRIPCIÓ

MOLT IMPORTANT: Del 19-26 de juny (a les 14 hores)

Es presentarà en el centre la següent documentació:

 1. Full d'inscripció a les proves.
 2. Full de sol·licitud títol de Batxillerat.
 3. Pagament de taxes per a l'expedició del títol de Batxillerat.
 4. Pagament de taxes de PAU.

INFORMACIÓ DE COM REALITZAR EL PAGAMENT DE TAXES

Poden enviar tota la documentació al correu: 03015154.secretaria@edu.gva.es 

 

Més informació en la web de PAU de conselleria.