Convalidacions i exempcions – ESO

ESO – Matèries

 1. Convalidacions i exempcions de l’alumnat d’ensenyaments professionals de Música i Dansa
  1. Convalidació de l’assignatura de Música en tots els cursos d’Educació Secundària Obligatòria de l’alumnat que curse o haja cursat ensenyaments professionals de Música i de Dansa. Es podran convalidar les matèries del quadre 1.
  2. En els cursos de 1o a 3o d’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de Música i Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria també podrà convalidar una matèria de lliure configuració autonòmica d’opció del quadre 2 per qualsevol de les indicades a continuació, sempre que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació:
   • Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música o Dansa.
   • Superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals de Música o Dansa.
   • Superació d’una assignatura de qualsevol curs dels ensenyaments professionals de Música o Dansa.
  3. En 4.o curs d’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat que curse simultàniament ensenyaments professionals de Música i Dansa i l’Educació Secundària Obligatòria també podrà convalidar una matèria específica d’opció o una matèria de lliure configuració autonòmica d’opció del quadre 3 per qualsevol de les indicades a continuació, sempre que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació:
   • Certificat d’Ensenyaments Elementals de Música o Dansa.
   • Superació de la prova d’accés als ensenyaments professionals de Música o Dansa.
   • Superació d’una assignatura de qualsevol curs dels ensenyaments professionals de Música o Dansa.
 2. Convalidacions i exempcions de l’alumnat que acredite tindre la condició d’esportista d’alt nivell, d’esportista d’alt rendiment, o d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.
  1. Exempció de l’assignatura d’Educació Física. L’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria per a l’alumnat que curse estudis dels ensenyaments professionals de Dansa o que acrediten la condició d’esportista d’alt nivell, d’esportista d’alt rendiment o d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit en la Comunitat Valenciana podrà sol·licitar l’exempció de l’assignatura d’Educació Física segons el que disposa el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer.
  2. Convalidacions per a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria que acredite la condició d’esportista d’alt nivell, d’esportista d’alt rendiment, o d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit en la Comunitat Valenciana, amb la pràctica esportiva:
   1. En els cursos de 1o a 3o d’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat podrà convalidar una matèria de lliure configuració autonòmica d’opció del quadre 2 amb la pràctica esportiva.
   2. En 4o curs d’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat podrà convalidar una matèria específica d’opció o una matèria de lliure configuració autonòmica d’opció del quadre 3, amb la pràctica esportiva.
   3. Encara que el centre no oferisca les matèries objecte de convalidació, és possible matricular l’alumnat d’aquestes matèries i concedir la convalidació.
Quadre 1
Quadre 2
Quadre 3

Procediment i termini de sol·licitud

El procediment per a sol·licitar la convalidació de matèries i l’exempció d’Educació Física per als quatre cursos de l’etapa s’indica a continuació:

 1. Les convalidacions de matèries i l’exempció de la matèria Educació Física requerirà la sol·licitud expressa per part de l’alumnat, o de les persones progenitores i/o persones tutores legals de l’alumnat si són menors d’edat, d’acord amb els models de sol·licitud que s’adjunten als documents A i B al final d’aquesta pàgina.
 2. Les sol·licituds s’han de presentar en la Secretaria del centre abans del dia 31 d’octubre, i les han de segellar i datar.
 3. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de:
  1. En cas de convalidació per matèries dels ensenyaments professionals de Música o Dansa: el certificat acadèmic acreditatiu de la superació de l’assignatura amb què se sol·licita fer la convalidació. Si l’alumne o alumna està cursant simultàniament una matèria objecte de convalidació i l’assignatura o assignatures que cal superar per a obtindre aquesta convalidació, haurà de presentar un certificat de matrícula dels ensenyaments professionals de Música o Dansa en el moment de la sol·licitud.
  2. En cas d’exempció d’Educació Física per a estar cursant ensenyaments professionals de Dansa: document que acredite tindre formalitzada la matrícula per a cursar ensenyaments professionals de Dansa.
  3. En cas d’exempció d’Educació Física o convalidació de matèries per a tindre la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, o d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana:
   • Esportistes d’alt nivell: document que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el Boletín Oficial del Estado.
   • Esportistes d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: document que acredite estar inclòs en les relacions d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
   • Esportistes d’alt rendiment:
    • De fora de la Comunitat Valenciana: certificat del Consell Superior d’Esports durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.
    • De la Comunitat Valenciana: certificat de la Direcció General d’Esport durant el curs acadèmic a què es referisca aquest certificat.
 4. Correspon a la direcció del centre on l’alumnat curse l’ensenyament corresponent d’Educació Secundària Obligatòria el fet de reconéixer les convalidacions establides en aquesta norma. El director o directora ha de notificar a l’alumne o alumna, o a les persones progenitores i/o persones tutores legals d’aquest si és menor d’edat, abans que finalitze el mes de novembre, la concessió o la denegació motivada de la convalidació i/o l’exempció, i ha de remetre una còpia d’aquest escrit a la Inspecció Educativa. La sol·licitud es podrà considerar desestimada en cas que no s’efectue la notificació de la concessió o la denegació corresponent en el termini indicat. Contra la resolució de la direcció del centre, l’alumne o alumna, o bé les persones progenitores i/o persones tutores legals d’aquest si és menor d’edat, podran interposar, en el termini de vint dies, una reclamació davant la direcció territorial competent en matèria d’educació, que l’haurà de resoldre. Contra aquesta resolució, que no posarà fi a la via administrativa, l’interessat o interessada podrà presentar un recurs d’alçada davant la direcció general competent en matèria d’ordenació.

Consideracions addicionals

Les convalidacions de les matèries d’Educació Secundària Obligatòria amb els ensenyaments professionals de Música o de Dansa s’han de reflectir en els documents oficials d’avaluació amb l’expressió «CO». En cas que l’assignatura necessària per a obtindre la convalidació s’estiga cursant en el mateix curs acadèmic que la matèria objecte de convalidació, es considerarà aquesta matèria com a pendent de convalidació i es consignarà amb l’expressió «PTC». Una vegada acreditada la superació de l’assignatura necessària per a convalidar la matèria d’Educació Secundària Obligatòria, mitjançant el certificat acadèmic d’aquesta assignatura, a partir d’aquest moment s’haurà d’indicar la convalidació consignant l’expressió «CO» en els documents d’avaluació per a la matèria corresponent. En cas que no es presente el certifi-
cado corresponent a la superació de l’assignatura dels ensenyaments professionals de Música o de Dansa, necessària per a obtindre la convalidació, abans de la data de l’avaluació final, la matèria la convalidació de la qual es va sol·licitar s’haurà d’emplenar amb la qualificació de no presentat i s’haurà de consignar amb l’expressió «NP» en els documents d’avaluació.

En les convalidacions de les matèries d’Educació Secundària Obligatòria per a l’alumnat que acredite tindre la condició d’esportista d’alt nivell, d’esportista d’alt rendiment, o la condició d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, i la pràctica esportiva, en els documents d’avaluació es considerarà la matèria com a pendent de convalidació al llarg del curs i s’haurà de consignar com «PTC». Perquè la convalidació es faça efectiva s’haurà d’acreditar el manteniment de la condició d’esportista d’alt nivell, d’esportista d’alt rendiment, d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana abans de la data en què es faça l’eva luación final. Una vegada acreditat el manteniment d’aquesta condició, les convalidacions s’hauran de consignar com «CO». Si no s’acredita, la condició esmentada es considerarà no superada.

Quant a l’exempció de la matèria d’Educació Física, en els documents d’avaluació es considerarà la matèria com a pendent d’exempció al llarg del curs i s’haurà de consignar com «PTE». Perquè l’exempció es faça efectiva, s’haurà de presentar el certificat d’haver mantingut la matrícula d’ensenyaments professionals de Dansa o la condició d’esportista d’alt nivell, d’esportista d’alt rendiment, d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, fins a la data de l’avaluació final. Una vegada acreditades aquestes circumstàncies, les exempcions s’hauran de consignar com «ET». En cas que no s’acrediten, la matèria esmentada es considerarà no superada i l’alumne o alumna podrà realitzar una prova.

En cas que l’alumne o alumna perda la condició d’esportista d’alt nivell o d’alt rendiment, o d’esportista d’elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, o que renuncie a la matrícula en els ensenyaments professionals de Dansa abans de la data de la sessió d’avaluació final, podrà sol·licitar ser avaluat des d’aquest moment en la matèria d’Educació Física. Aquesta circumstància s’haurà de reflectir per mitjà de la diligència corresponent en els diferents documents d’avaluació.

Les matèries objecte de convalidació o exempció no s’hauran de tindre en compte en el càlcul de la nota mitjana de l’Educació Secundària Obligatòria.