Convalidacions i exempcions – Batxillerat

En referència a les Convalidacions i exempcions de matèries d’ESO i Batxillerat per a l’alumnat que cursa Ensenyaments Professionals de Música o Dansa o alumnat esportista d’elit, ací teniu l’enllaç a la pàgina on estan els documents A i B de sol·licitud de convalidacions i exempcions: https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/convalidaciones-y-exenciones

Amb la intenció d’aclarir possibles dubtes referents a les convalidacions de l’alumnat d’ Ensenyaments Professionals de Música i Dansa a l’etapa de Batxillerat, us recordem que aquest alumnat, pot convalidar-ne matèries de Batxillerat segons dues situacions diferents (no excloents) contemplades en la Resolució de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2021-2022:

  1. Convalidació de diverses matèries de Batxillerat de l’alumnat que cursa o ha cursat ensenyaments professionals de Música i de Dansa, segons el que disposa el Reial decret 242/2009, de 27 de febrer que equipara el contingut de matèries concretes de Batxillerat amb matèries concretes d’Ensenyaments professionals segons l’apartat 7.2.7.1, punt 1 de la Resolució de 26 de juliol de 2021. Encara que el centre educatiu no oferisca les matèries objecte de convalidació i per tal que tot l’alumnat estiga en les mateixes condicions, és possible matricular aquest alumnat de les matèries en qüestió i tramitar-ne la convalidació.
  2. Convalidació de matèries específiques d’alumnat que curse simultàniament els ensenyaments professionals de Música o de Dansa i els de Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats. Tot l’alumnat que curse ensenyaments professionals pot convalidar-ne una assignatura específica d’opció o obligatòria (excepte Educació Física) de Batxillerat per una assignatura qualsevol dels ensenyaments professionals de Música o Dansa que no haja sigut utilitzada per a cap altra convalidació segons l’apartat 7.2.7.1, punt 2 de la Resolució de 26 de juliol de 2021.

En qualsevol dels casos, les matèries objecte de convalidació o exempció no seran tingudes en compte en el càlcul de la nota mitjana del Batxillerat segons l’apartat 7.2.7.3 punt 9 de la Resolució de 26 de juliol de 2021.

En aquest enllaç podeu trobar la distribució de les matèries per cursos i modalitats de batxillerat:

En aquest altre enllaç podeu trobar preguntes freqüents sobre convalidacions i exempcions i altres qüestions de l’etapa de batxillerat: