F.P. – Grau Bàsic

Titulació que s'obté:

 • La superació de la totalitat dels àmbits conduirà a l'obtenció del títol de Graduat en ESO (art. 30.4 de LOE)
 • I el títol de Tècnic Bàsic en l'especialitat corresponent

 

Requisits d'accés:

 1. Tindre compliments 15 anys, o complir-los durant l'any natural en curs.
 2. Haver cursat el 3r curs d'ESO o, excepcionalment, haver cursat el 2n curs.
 3. Haver proposat l'equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l'alumne a un cicle de grau bàsic; s'acredita mitjançant Certificat del Consell orientador expedit pel director i el tutor de l'alumne (clic ací doc núm 6). S'inclourà en l'expedient de l'alumne juntament amb el document de consentiment dels pares, mares o tutors legals

 

Estructura del cicle i els seus cursos:

Els cicles tindran una duració de 2000 hores anuals, distribuïdes en 2 cursos acadèmics de 30 hores lectives setmanals cadascun.

Cada curs consta de:

 • Mòdul de Comunicació i societat I i II
 • Mòdul de Ciències aplicades I i II
 • Mòduls associats a les unitats de competència del CNCP
 • Tutoria (1 hora setmanal)
 • Mòdul de Formació i orientació laboral (FOL) I i II

En el segon curs:

 • Mòdul de Formació en centres de treball FCT, de 240 hores, preferentment en l'últim trimestre

 

Tota la información completa en:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/fpb