F.P. – Grau Mitjà

Quins estudis permeten l'accés als cicles formatius de grau mitjà?

 • Graduat en ESO
 • Títol Professional Bàsic
 • Títol de Batxiller
 • Títol universitari
 • Tècnic/a o de Tècnic/a Superior de Formació Professional
 • A l'efecte de l'accés, són equivalents els títols següents:
  • Títol de Tècnic Auxiliar (FP I)
  • Haver superat el segon curs de BUP amb un màxim de dos matèries pendents
  • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de la reforma dels ensenyaments mitjans
  • Haver superat el tercer curs del Pla d'Estudis de 1963, o el segon curs de comuns experimental dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics
  • Haver superat el Batxiller
  • Tècnic Especialista (FP II)
  • Posseir alguna de les titulacions equivalents per a l'accés als cicles de grau superior.
  • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb algun dels anteriors

Si no tinc aquests estudis previs, puc accedir a un cicle de grau mitjà?

Hauràs de tindre complits 17 anys o complir-los durant l'any en curs, i superar una prova d'accés.

La prova d'accés haurà d'acreditar que l'aspirant posseeix els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Com s'estructura la prova?

Els continguts estàn determinats en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

La prova s'estructura en tres parts:

 1. Part lingüística
  • Llengua i literatura (castellana o valenciana, a triar)
  • Anglés
 2. Part social
  • Ciències Socials, Geografia i Història
 3. Part científica-matemàtica-tècnica
  • Matemàtiques
  • Ciències Naturals
  • Tractament de la informació i competència digital