Convalidacions i exempcions – Cicles Formatius

Normativa aplicable:

 • Les convalidacions de mòduls professionals de diferents títols d’FP de grau mitjà i superior estan regulades pel Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre.
 • Mentre no es resolguen les peticions, l’alumnat assistirà a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de FCT ni el de Projecte si no compleix els requisits exigibles per la normativa en vigor.
 • Els mòduls que tinguen els mateixos codis, les mateixes denominacions, capacitats terminals o resultats d’aprenentatge, continguts i duració seran considerats mòduls idèntics, independentment del cicle formatiu al qual pertanguen. Es traslladaran les qualificacions obtingudes en els mòduls professionals superats a qualsevol dels cicles en els quals aquests mòduls estiguen inclosos.
 • Les convalidacions de mòduls de títols LOGSE amb mòduls de títols LOE s’estableixen en els annexos dels corresponents reials decrets de cada títol.

Convalidacions competència del centre

 • L’alumne o l’alumna presentarà en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic, la sol·licitud de convalidació en els models establits. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà durant el mes de setembre de 2021 per als matriculats al juliol; els matriculats amb posterioritat disposaran d’un mes a comptar des de la data de matrícula.
 • A la petició s’adjuntarà la certificació acadèmica oficial dels estudis cursats o, en el seu cas, el certificat de professionalitat, o l’acreditació parcial de les competències adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació segons el que disposa l’article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional.
 • El director o la directora del centre públic on conste el seu expedient resoldrà la petició d’acord amb el model publicat per ordre de la conselleria competent en matèria d’educació, abans d’un mes des de la presentació de la sol·licitud.
 • Model de sol·licitud

Convalidacions competència del Ministeri

Per a la resta de convalidacions no previstes en els punts precedents, es tramitarà la sol·licitud al Ministeri d’Educació i Formació Professional conforme al procediment següent:

 • L’alumne o l’alumna emplenarà la sol·licitud, segons el model publicat pel Ministeri en el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre. El termini de presentació de sol·licituds de convalidació s’inicia el dia en què comença el curs escolar i finalitza l’últim dia del curs escolar.
 • Només es podrà presentar una única sol·licitud de convalidació per curs acadèmic.
 • El director o la directora del centre educatiu incorporarà una certificació en la qual es faça constar que l’alumne o l’alumna està matriculat en el cicle formatiu per al qual sol·licita la convalidació i la remetrà en el termini d’un mes al Ministeri d’Educació i Formació Professional per a la seua resolució.
 • Una vegada resolta la convalidació per l’òrgan competent, l’alumne o l’alumna haurà de presentar aquesta resolució en el centre educatiu on conste el seu expedient perquè tinga els efectes deguts.
 • Els mòduls convalidats es consignaran en els documents d’avaluació.
 • Model de sol·licitud.

Exempció de la FCT

 • Es podrà determinar l’exempció total o parcial del mòdul professional o la unitat formativa de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s’acredite, almenys, un any a temps complet, o el seu equivalent a temps parcial, d’experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l’adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional o la unitat formativa de FCT.
 • Se sol·licitarà l’exempció després de formalitzar la matrícula del mòdul de FCT o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l’inici previst de les pràctiques.
 • Per a sol·licitar l’exempció, es presentarà la documentació següent en la secretaria del centre docent:
  1. Sol·licitud dirigida al titular de la direcció del centre docent, emplenada segons el model oficial.
  2. Acreditació d’experiència laboral d’un any com a mínim a temps complet o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle d’FP o els estudis que es cursen, per al que s’aportarà la documentació següent segons el cas:
   1. Treballadors assalariats:
    • Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual van estar afiliats, en la qual conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i
    • Contracte de treball o certificació de l’empresa on hagen adquirit l’experiència laboral, en el qual s’especifique la duració dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat aquesta activitat.
   2. Treballadors autònoms o per compte propi:
    • Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
    • Certificació d’alta en el cens d’obligats tributaris, i
    • Descripció de l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat.
   3. Treballadors voluntaris o becaris:
    • Certificació de l’organització on s’haja prestat l’assistència en la qual s’especificaran les activitats i funcions realitzades, l’any en què es van realitzar i el nombre total d’hores dedicades.
  3. En el cas que l’activitat de les empreses o entitats a les quals fa referència aquest punt haja cessat i siga impossible l’obtenció de les certificacions esmentades anteriorment, l’alumne o l’alumna haurà d’aportar la documentació acreditativa del cessament de l’activitat, al costat d’una declaració jurada en la qual es descriguen les activitats dutes a terme en l’empresa o entitat.
  4. La direcció del centre docent públic que corresponga resoldrà sobre la concessió o no de l’exempció total o parcial, amb l’informe previ de l’equip docent del grup del centre públic o del centre privat adscrit, expedit després de l’anàlisi de la documentació aportada i a la vista dels criteris establits a aquest efecte en la concreció curricular corresponent, d’acord amb els models oficials publicats per la conselleria competent en matèria d’educació.
  5. L’acord de concessió o denegació de l’exempció total o parcial es comunicarà fefaentment per escrit a la persona que fa la sol·licitud.
  6. Una vegada concedida l’exempció, s’anotarà en l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna a l’efecte de certificació acadèmica, i s’adjuntarà a l’esmentat expedient acadèmic una còpia de l’acord de concessió de l’exempció total o parcial.
 • Les exempcions podran ser totals o parcials.
  • L’exempció total s’atorga a qui haja acreditat, com a mínim, la capacitació suficient del 85% de les competències professionals establides en el programa formatiu. L’alumne o l’alumna no cursarà el mòdul professional o la unitat formativa de FCT, i en el seu expedient acadèmic i les actes d’avaluació constarà com a exempt del mòdul professional o unitat formativa de FCT.
  • L’exempció parcial s’atorga a qui haja acreditat la capacitació suficient de part de les competències professionals establides en el programa formatiu, però que no arribe al 85% d’aquestes. En aquest cas, només es realitzaran les activitats conduents a l’adquisició de les capacitats terminals (LOGSE) o resultats d’aprenentatge (LOE) no adquirits.